Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty

Soukání 2017 - Soubory

 

ITÁLIE - ITALIEN

Neongrün - TPZ Brixen

Thomas Troi

The group works together since two years and tries to show a funny performance about girls and boys and how they clash together.

 Skupina pracuje společně dva roky a snaží se ukázat vtipnou inscenaci o dívkách a chlapcích a o tom, jak se společně střetnou.

 

IZRAEL - ISRAEL

Yoram Loewenstein - the religous group Tel-Aviv

Yair Mossel

The Yoram Loewenstein Performing Arts Studio is a leading acting school in Israel Its uniqueness is in the combination between the highest level of professional acting studies and the community Work in the neighborhood. As part of the training to become professional actors, the students are committed to Lead 16 drama groups within the community . The group –Participating Hatikva– religious youth group who won 3rd place in theatrical autumn festival that took place in Tel-Aviv.

 The Yoram Loewenstein Performing Arts Studio je vedoucí hereckou školou v Izraeli. Její unikátnost tkví v kombinaci mezi nejvyšším stupněm profesionálního hereckého vzdělání a komunitní prací v blízkém sousedství. Jako součást studia profesionálních herců musí studenti vést 16 neprofesionálních skupin komunity. Skupina Participating Hatikva, jež je skupinou mladých věřících, vyhrála třetí místo na podzimním divadelním festivalu v Tel-Avivu.

 

KANADA - CANADA

Smile-Group- Ontario

Sasha Sinay

The exclusive theater group, ''Smile-Group- Canada'', under the guidance of Artistic Director Sasha Sinay, is presented by 9 young artists between ages of 14-18 who work using special techniques of Performing Arts like Bubble Show, Giant-Dolls Show, Juggling Show and Effect Show. The performances, created and performed by the group, also include various special techniques of Street Theater, Circus elements, Acting, Dancing, Movement and colorful music.

 Exkluzivní divadelní skupina Smile-Group-Canada, jež tvoří pod vedením uměleckého režiséra Sashy Sinaye, je prezentována devíti mladými herci ve věku 14-18 let. Skupina pracuje s užitím speciálních technik performativního umění, jako je bublinová show, show obřích loutek, žonglovací a efektová show. Inscenace, vytvořená a hraná skupinou, také obsahuje různé speciální techniky pouličního divadla, cirkusové prvky, herectví, tanec, pohyb a pestrou hudbu.

 

POLSKO - POLAND

Teatr Animacji Lalki i Przedmiotu Bielsko-Biala

Aleksandra Małecka

Divadlo v letošním roce slaví 40 let své činnosti, za tuto dobu vystupoval na národních i mezinárodních divadelních festivalech, např. v Koreji, Německu, Dánsku Belgii, Francii. Je laureátem mnoha polských soutěží a festivalů. Specializuje na černé divadlo, vytváří též muzikály a divadlo poezie.

Theatre group is celebrating 40 years of its existence. During these years the group participated on national and international theatre festivals, e.g. in Korea, Germany, Denmark, Belgium, France. The group won many polish competitions and festivals. The group specializes on black theatre, but it also produces muzicals or poetry theatre. 

 

RAKOUSKO - AUSTRIA

 BiondekBühne Baden

Gregor Ruttner & Anna Votrubova

BiondekBühne is one of the largest youth theatre organisations in Europe and by far the largest in Austria. We aim to holistically promote the individual development of all people through the performing arts so they can act reflectively, empathetically and responsibly. As a focal point of an international network, we regularly offer all members possibilities for international exchange.

 BiondekBühne je jednou z největších organizací zabývajících se divadlem s mladistvými v Evropě a zdaleka největší v Rakousku. Naším cílem je celistvě podporovat individuální rozvoj všech lidí skrze performativní umění tak, aby se mohli chovat s rozmyslem, empaticky a zodpovědně. Ohniskem naší mezinárodní sítě je pravidelná nabídka možnosti mezinárodní výměny pro všechny členy.

 

SLOVENSKO - SLOVAKIA

DDS DRIM pri ZUŠ J. Rosinského Nitra Slovensko

Marica Šišková

The unique aspect of this group is a strong line-up of boys, each and every one of them a significant, individual archetype. The girls have a lot on their plates trying to keep up. They are a tight-knit collective, who like to create, are active and work to improve themselves. They are tolerant and perceptive of each other and the world around them. They are brave. I am very glad we crossed paths this year and that we will be walking alongside each other for a while. 

 Vzácností v této skupině je silné zastoupení chlapců, každý je navíc výrazným, osobitým typem. Dívky mají co dělat, aby za nimi nezaostávala. Jedná se o sehraný kolektiv, s radostí vymýšlejí, běhají, tvoří, pracují na sobě. Jsou k sobě i vůči světu tolerantní a vnímaví. Jsou odvážní. Jsem velmi ráda, že se nám tento rok naše cesty zkřížily a po určitý čas půjdeme spolu.

 

ŠVÝCARSKO - SWITZERLAND

Children- & Youth Theatre Turgi

Katrin Janser

The group was founded in 1989 Doris Janser. They have annually at least two prodcutions and are attending variouse international festivals during a year. In addition the group organises the international Children's Theater Festival in Turgi. Today, the group consists of about 40 children and 20 teenagers. Each group meets once a week for 3 hours of theater training. 

 Divadelní soubor byl založel v roce 1989 zakladatelkou Doris Janser. Nyní je složen  z 40 dětí a 20 mladistvých od 4 do 25 let. Soubor každý rok tvoří minimálně dvě inscenace a zúčastňuje se mnoha různých mezinárodních festivalů po celém světě. Navíc soubor organizuje mezinárodní Dětský divadelní festival v Turgi. Děti pracují v různých skupinách, ve kterých zkouší tři hodiny týdně. 

 

VELKÁ BRITÁNIE - GREAT BRITAIN

CYT Wolverhampton

Annie Fletcher-Hall

Central Youth Theatre (CYT) is from Wolverhampton UK. We work with young people aged 8 -25yrs, delivering diverse and challenging projects. Whilst striving for artistic excellence, and enhancing skills, we also empower young people to get involved in designing and delivering projects. CYT has appeared at international festivals in Austria, Belgium, Bulgaria Czech Republic, Estonia, Germany, Hungary, Lithuania, Latvia, Monaco, Russia and Spain; as well as hosting festivals in Wolverhampton.

 Central Youth Theatre (CYT) je z Wolverhamptonu, Velké Británie. Pracujeme s mladými lidmi ve věku 8-25 let na rozličných a ambiciózních projektech. Zatímco usilujeme o uměleckou dokonalost a zlepšování dovedností, povzbuzujeme mladé lidi, aby se zapojovali do vymýšlení a realizací projektů. CYT se objevil na mezinárodních festivalech v Rakousku, Belgii, Bulharsku, České republice, Estonsku, Německu, Maďarsku, Litvě, Lotyšsku, Monaku, Rusku a Španělsku; stejně tak organizuje festival ve Wolverhamptonu.

 

ČESKÁ REPUBLIKA - CZECH REPUBLIC

Civarámo Veselí na Moravě

Vítězslava Trávníčková

Soubor je po mnoho let "dramaťácká" třída na ZUŠ ve Veselí nad Moravou. S malými proměnami se uskupení schází už 8 let. V posledních letech se na přehlídkách objevuje pod názvem Civáramo. Název pozpátku přečtený odkazuje na místo, kam se z přehlídek rádi vrací. 

Soubor je po mnoho let "dramaťácká" třída na ZUŠ ve Veselí nad Moravou. S malými proměnami se uskupení schází už 8 let. V posledních letech se na přehlídkách objevuje pod názvem Civáramo . Název pozpátku přečtený odkazuje na místo, kam se z přehlídek rádi vrací. 

 

 

Na poslední chvíli Ostrov

Lucie Veličková

The theatre group Na poslední chvíli was established at Basic School of Art in Ostrov in 1994. The group is participating in national festivals regularly – Jiráskův Hronov, Wolkrův Prostějov, Dětská scéna, Popelka Rakovník. The group was also playing created performances at DISK DAMU in Prague and at professional stages – at Theater in Celetná, Karlovy Vary Theater. The group also played performances in Austria and Germany. The members are participating regularly at the international contest of short solo-performances in Slovakia.

Soubor Na poslední chvíli působí na ZUŠ v Ostrově od roku 1994. S nastudovanými inscenacemi se pravidelně účastní celostátních divadelních přehlídek – Jiráskova Hronova, Wolkrova Prostějova, Dětské scény, Popelky Rakovník. Soubor se také představil v divadle Disk DAMU Praha a na profesionálních divadelních scénách – v divadle v Celetné, Karlovarském městském divadle. Některé inscenace viděli i diváci v zahraničí, a to v Rakousku, Německu. S divadelními monology se každoročně účastníme mezinárodní soutěže na Slovensku.

 

 

HOP-HOP Ostrov

Ondřej Šulc

 

The oldest group leaded by former graduate of the group HOP-HOP Ondřej Šulc. After the leader has finished his studies at artistic college, theatre field, he came back to continue the tradition of the group HOP-HOP. Eyewitnesses can remeber Ondra in performances like RSB, s.r.o, Naslouchej, Alchemist, Máj, Jako na molu, In the Labyrinth of My Heart.

Nejstarší skupina pod vedením absolventa skupiny HOP-HOP Ondřeje Šulce, který se po studiích na umělecké škole vrátil, aby pokračoval v tradici souboru HOP-HOP. Pamětníci si Ondru vybaví např. v inscenaci RSB, s.r.o, Naslouchej, Alchymista, Máj, Jako na molu, Labyrint mého srdce.

 

HOP-HOP Ostrov

Irena Konývková

The ensemble HOP-HOP, directed by Irena Konývková, has played its performances for 36 years and it has already performed 73 premieres, mostly with national festivals of various types of theatre participation. Theatre group HOP-HOP has performed in 9 countries yet and it was engaged in 5 international theatre projects (EXPO 2000 in Hannover, World festival of children’s theatre 2010). This HOP-HOP group is consisting of two boys – 14 and 19 years old. The performance The Escape was chosen to attend the 14th world festival in Mombai, India on January 2016.

The members of this theatre group HOP-HOP are 14-15 years old and they have been studing Literature and Theatre Department on Basic Art School in Ostrov for 10 years. Since that time, the group went through several short theatre shows Palecek a jeho kamaradi /2009/, Jak starecek menil az vymenil  /2010/, Je je co tu je /2011/; theatre performances: Postacka pohadka /2012/, Kamehameha /2013/, Zápisník Norberta Borovičky/2014/, Betlémská hvězda /2014/, Život k sežrání/2015/; short solo-performance and through the recitation of texts.

Soubor HOP-HOP pod vedením Ireny Konývkové pracuje již 36 rokem, za dobu svého působení má na kontě víc jak 70 premiér, mnohé z inscenací byly viděny na národních přehlídkách všeho druhu či na mezinárodních a světových festivalech /v Itálii, Anglii, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Litvě, Slovensku, Belgii, Lucembursku.../.  Inscenace Útěk byla vybrána na 14. světový festival do Bombaje do Indie v lednu 2016.

Členové souboru  HOP-HOP, skupina ve věku cca 14-15  let,  navštěvuje literárně dramatický obor Základní umělecké školy Ostrov desátým rokem. Za tuto dobu mají někteří za sebou společné drobné dramatické výstupy: Paleček a jeho kamarádi /2009/, Jak stařeček měnil až vyměnil  /2010/, Jé je co tu je /2011/, představení: Pošťácká pohádka /2012/, Kamehameha /2013/, Zápisník Norberta Borovičky/2014/, Betlémská hvězda /2014/, Život k sežrání /2015/, individuální dramatické výstupy /monolog, dialog/ a všichni pak práci na přednesových textech. 

 


Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 21.9.2023