Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty

 Semináře pro účastníky/ Workshop for participants

 

Režiséři budou diskutovat s Luďkem Richtrem

Directors will discuss performances with Luděk Richter:

 

O lektorovi:

Narodil jsem se téměř uprostřed minulého století a krátce po té jsem si začal s divadlem - tak trochu s loutkami. Vyučil jsem se typografem, vystudoval filosofickou fakultu Univerzity Karlovy a režii na DAMU a mezitím porůznu vedl dětské a mladé skupiny na letních táborech, v divadelních kroužcích a souborech, pilně jezdím na divadelní přehlídky od dětského přes mladé a experimentální divadlo, divadlo pro děti až po divadlo loutkové, učil jsem na DAMU a trochu i na JAMU, vedu všeliké semináře včetně rozborových diskusí a napsal jsem                 o divadle asi třináct knížek. Abych nezapomněl: píšu scénáře, vymýšlím a vyrábím výpravy, režíruji, nakládám, šoféruji, vykládám a stavím scénu, hraju, bourám, nakládám a šoféruju - a divadlo mám pořád rád.

Luděk Richter

 

About the lecturers:

I was born almost in the middle of the last century and soon after that I startet with theatre - a little bit with puppets. I was apprenticed to a typographer, graduated in the Faculty of Arts of the Charles University and theatre direction in the Theatre Academy and meanwhile I conducted some children and young groups in summer camps, theater groups, I have been sedulously attending festivals of children, young and experimental theater, theater for children and puppet theatre, I have been teaching in different theater schools, conducting a lot of workshops and seminars including discussions on performances and I have written abou thirteen books concerning theatre. Not to forget: I have been writing screenplays, producing staging, directing, loading up the staging, driving, unloading and arranging, acting, breaking up, loading up and driving - and still I like theater a lot.

 

Mladí si mohou vybrat z níže uvedené nabídky. Každý soubor se rozdělí, umožňuje-li to jeho počet, do všech seminářů. Každý uvede první i druhou možnost, organizátoři si vyhrazují právo konečného rozdělení.

 Youngs can choose workshop from a list below. If the number of participants allows it, all groups will split in all workshops. Each member writes first and second choice. Organizers have the right of the final distribution. 

 

SEMINÁŘ/WORKSHOP:

 1. I like to move it move it – BERNHARD and INGE PAUMANN

 O dílně:         

Cvičení a hry na koncentraci, komunikaci, citlivost; jakým způsobem mohu cítit své tělo

v pohybu a v tichu; improvizace v pohybovém divadle s hudbou a také s textem, improvizace s jednoduchými materiály (jako je ručník, balónky, masky...); hledání krátké scénky pro představení.

About the workshop:

Exercises and games for concentration, communication, sensibility; how I can feel my body in movement and quiet; improvisations in moving  theatre with music and also with text, improvisation with simply materials (like towels, balloons, masks....); finding a short scene for performance.

O lektorovi:

Jsem učitelem němčiny, dějepisu a dramatické výchovy v důchodu a věnuji se vedení dílen pro pedagogy, studenty, děti a neprofesionální divadelní herce. Jsem také hercem ve svém souboru v St. Pöltenu, vytvářím též absurdní divadlo se souborem blízko Lince. Jsem též členem Komise amatérského divadla pro Horní Rakousy.

Inge je také učitelka němčiny, dějepisu a dramatické výchovy v důchodu, byla profesorkou divadelní výchovy na vysoké pedagogické škole v Linci. Stejně jako Berndt je herečkou v divadelní skupině blízko Lince.

 About the lecturers:

Bernhard is  a teacher in retirement

for German language, history and drama, now I make workshops for teachers, students, kids and amateur theatre actors, I am actor in my group in St. Pölten, also I produce absurd theatre with a group near Linz, I am commitee member of Amateurtheater OÖ.

Inge is also a teacher in retirement for German language, history and drama and was a professor for drama in the paedagogic university in Linz, she is also actor in a theatre group near Linz.

  

  1. Workshop žonglérského umění/ The art of Juggling – ELIŠKA FAILOVÁ

 O dílně:

Intenzivní kurz žonglování nabízí kromě skvělé zábavy také rozvoj koncentrace, trpělivosti a koordinace pohybů. Nejčastější definicí žonglování je: opětovné vyhazování a chytání předmětů, proto bude výuka zaměřena především na žonglování s míčky, které si v rámci kurzu také sami vyrobíme. Následovat bude pohybová technika točení s Poi, která se nejvíce prolíná s tancem a ze které vychází současný trend fireshow. Na samotný závěr zařadíme také některé z balančních technik.

 About the workshop:

intensive juggling workshop will offer you (besides fun) developing of your concentration, patience and movement coordination. The most common definition of Juggling is „to repeatedly throw and catch things“ so the workshop will be focused on juggling with your selfmaded balls. We will be working on movement technique with Poi, which is linked with dance and which is one of the influences for modern Fireshow. In the end we will try some of the balance techniques.

 O lektorce:

Eliška Failová pochází z Plzně, ale již mnoho let žije a působí v Ostrově. Ačkoliv je její původní vzdělání zaměřené především na propagační grafiku a vizuální design, v současné době je produkčním pracovníkem v kulturní organizaci a pomocnou edukátorkou v galerii umění. Je jedním ze zakládajících členů Ohnivého divadla Ignis, které se již 8 let věnuje ohnivé i světelné show a kejklířským vystoupením. Mimo jiné se v rámci Ignis věnuje také žonglérským workshopům. Od roku 2010 je externí členkou amatérského pouličního divadla. Ve volném čase se dále věnuje výrobě dobových kostýmů, šperků, divadelních rekvizit, párové akrobacii a poledance.

 About Lecturess:

Eliška Failová is from Pilsen, but lives and works in Ostrov many years. Althought her original education was focused mainly on promotional graphic arts and visual design, meanwhile  she is working in a production department of a cultural organization and and educational assistant in art gallery.
She is one of the founders of the Fire theater Ignis, which is for eight years producing fire, light and juggling shows. She is a member of a amateur street theater and in her free time she is sewing costumes, making jewelry, props, acrobacy in pairs and pole dance.

  

  1. Muzikálový Jazz Dance/ Musical jazz dance – MARKÉTA VAJDÍKOVÁ

 O dílně:

Workshop s cílem vytvoření společné muzikálové choreografie s důrazem na individualitu každého účastníka. Jazzové choreografie spojuje kreativita a muzikálnost, v pohybu střídání napětí a uvolnění,  ale také taneční herectví. Tančit budeme v rytmu nejslavnějších muzikálových melodií. Muzikálový Jazz s prvky Broadway dance je dobrou volbou pro všechny, kteří mají rádi muzikálovou kulturu a divadlo obecně. Je výborným prostředkem při pohybové přípravě začínajících herců nebo zpěváků. S kým jiným se učit Jazz než s lektorkou Markétou, která tento styl studovala v Mecce tance na Broadway Dance Centre v New Yorku? Nezapomeňte, život se zdá mnohem snesitelnější, bereme-li jej v muzikálovém duchu.

 About Workshop:

Workshop with the goal of creating a cohesive performance, with the importance of each individual. Jazz choreographies bring together creativity and musical tendentions, the connection of loose and tense movements but also dance-acting. We will be dancing in the rhythms of famous musical melodies. Musical Broadway jazz dance is a good choice for everyone who likes musical culture and acting in general. It is a great way to get better at coordinating your body for beginning actors and singers. And who else should be your lector, if not Marketa, who studied this type of dance in the Mecca of musicals - Broadway in New York City. And don't forget - life is much more bearable, when taken with a grain of musical salt.

 

O lektorce:

Má taneční kariéra začala v roce 2000 v taneční skupině Mirákl.  Našimi nejoblíbenějšími styly je Jazz dance, současný tanec a show dance. S tvorbou choreografií jsem začala ve svých patnácti letech, kdy jsem vytvořila představení pro dětskou a juniorskou kategorii.  V roce 2013 jsem vyhrála cenu pro Nejlepšího choreografa České republiky. Tančila jsem v New Yorku v Broadway dance center. Naše vystoupení jsou úspěšné nejen v České republice, ale i ve světovém měřítku. Po třetí jsme získali titul světových šampionů. Momentálně studuji na fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

About Lecturess:

My dancing career started in 2000 in dancing group Mirákl. Our favourite dance styles are  jazz dance, contemporary dance and show dance. My choreographer career started when I was  15 years old. I build performances for children and juniors category. In 2013 I won a competition "The best choreographer of the Czech Republic". I danced  in New York City on Broadway dance center. Our performances are succesfully in Czech Republic and in the world too, we won third time the titul of Worldchampion. In this time I am studing at Faculty of physical education and sport atCharles University in Prague.  For me, dancing is a way of expressing myself. I can´t imagine a day without it.

 

  1. Bubenická dílna/Drums workshop – PETR TYR

 O dílně:

Během seminářů bubenické dílny se budeme učit cítit a ztvárnit rytmus na pochodové a perkusní bicí nástroje. Budeme cvičit pravidelné cítění rytmu pomocí jednoduchých ostinátních patternů, ale hlavně pracovat na repertoáru pochodových a latinsko-amerických skladeb, které předvedeme během slavnostního průvodu v závěru festivalu.

 About the workshop:

During the workshop, we are going to learn to feel and create rhythm by playing on marching and percussion drums. We are going to practise even feeling of rhythm by the help of simple ostinated pattern, but mainly, we are going to work on repertoire of marching and latin-american pieces, which we are going to perform during the ceremonial parade in the end of festival.

 O lektorovi:

Absolvent Konzervatoře v Teplicích (obor bicí nástroje), pedagog bicích nástrojů v Základní umělecké škole v Ostrově. V současné době je hráčem rockové kapely a jazzového komba. V minulých letech působil v jazzovém bigbandu a během své praxe se zúčastňuje výpomocného hráčství v symfonických orchestrech. V Základní umělecké škole v Ostrově vede bubenickou kapelu, se kterou pravidelně vystupuje.

 About the lecture:

Graduate at Conservatory in Teplice  (subject: percussions instruments), teacher of percussions instruments at  elementary artistic school in Ostrov. In the present he plays in rock band and in jazz-standards combo. In recent past time he acted as jazz bigband drummer. During his professional

experience he has been takeing a part in symphonic orchestras.

He conducts percussion ensemble at elementary artistic school in Ostrov which periodically performs.

                                

 5. Mluv tělem/ Speak with your body – JAKUB CÍR

 

O dílně:

Dílna jako prostor. Tělo jako nástroj. Pohyb jako vyjadřovací prostředek.

Práce v dílně bude zaměřena na využití možností nonverbální komunikace s partnerem,

a na hledání způsobů, jak z pohybové improvizace vytvořit konkrétní jednání a jednoduchý pohybový "dialog".

 About the workshop:

Movement dialogues.Workshop as a space. Body as an instrument. Movement as a mean of expression. Work in class will be focused on discovering of nonverbal communication with partners on stage. How to make a concrete act and simple "dialogue" from a movement improvisation.

 

O lektorovi:

Absolvent atelieru Klaunské scénické a filmové tvorby na JAMU v Brně. Herec a režisér pohybového divadla, básník obrazů, rytmik slova a malíř hudby. Místní výrostek. Lektor dílen a vysokoškolský pedagog. V neposlední řadě také potulný komediant, momentálně působící v Divadle Polárka.

 

About the lecture:

Local native.  Actor and director of Physical theatre, graduate of JAMU in Brno. Lector of workshops and teacher at Jamu university. Poet of images, conductor of words and painter of sound. Always also wandering stage-player nowadays just shipping in The Polarka Theater.

  

  1. Hlavou dolů/Upside Down – TOMÁŠ PÁRTL

 O dílně:

Závěsná akrobacie na šálách a možná i na hrazdě pro začátečníky a mírně pokročilé. Tři dopoledne budou skvělá příležitost vyzkoušet si,  co se všechno dá dělat na zdvojeném pružném hadru, který visí od stopu až na zem, případně se zdokonalit a naučit se nové triky, pokud už víte, o co jde. Budeme se věnovat i divadelní a estetické stránce závěsné akrobacie, jak nám pomáhá vyjadřovat se před publikem a co nového se nám díky ní povede objevit sami pro sebe.

 About the Workshop:

Aerial acrobatics on silks and maybe also the static trapeze for beginners and intermediate acrobats. The three mornings on silks present a great opportunity to try what you can do on two pieces of cloths hanging from the ceiling to the floor or to learn new skills and tricks if you already know the basics. We will also explore the expressive and visual aspects of aerial acrobatics, how the technique can help us express ourselves in front of an audience and what it can help us discover for ourselves.

 

O lektorovi:

Tomáš Pártl se závěsnou akrobacií zabývá 6 let, zejména jako člen dua Cirkus Fruktus (https://www.facebook.com/cirkusfruktus.cz). V současné době učí cirkusové kurzy pro děti i dospělé v pražském klubu Mlejn (www.mlejn.cz).

 About the Lecturer:

Tomáš Pártl has been practicing aerial acrobatics for 6 years, mostly as a member of the Cirkus Fruktus (https://www.facebook.com/cirkusfruktus.cz) acrobatic duo. Currently, he teaches circus courses for children and adults at the Mlejn (www.mlejn.cz) in Prague.

 What to Wear:

Wear comfortable but not too loose gym pants and a T-shirt which allow you to move freely. The T-shirt should have a short sleeve to protect your armpit from slide burns and it shouldn't fall over your face when you hang upside down. Bring clothes that you won't mind getting ripped – it happens on the silks sometimes. We'll exercise barefoot.

 Co potřebujete:

Pohodlné, ale ne příliš plandavé triko a tepláky, ve kterých se vám dobře hýbe. Triko by mělo mít aspoň krátký rukáv, abyste si nespálili podpaží a nemělo by vám spadnout přes hlavu, když se pověsíte hlavou dolů. Vezměte si raději věci, u kterých vám nebude líto, když si je náhodou roztrhnete. Cvičíme naboso.

 

  1. Imaginací k improvizaci/ Imagination to improvisation – HALIL ITZAK

 O dílně:

Nejlepším nástrojem herce je jeho představivost – imaginace. Každý jí má. Naše obrazová představivost je ale obvykle zatlačená do pozadí, když máme improvizovat a nahradíme ji slovy.

V tomto workshopu se ponoříme do našeho nehlubšího podvědomí. Užijeme si růst našich strachů i štěstí. Zkusíme skočit do neznáma.

Workshop beze slov. Zážitky a zkušenosti z vlastní minulosti vás přesvědčí, že slova nejsou jediným nástrojem komunikace.

 About the Workshop:

The best tool we have as actors  is our imagination. Everybody has it. our imagination usually pushed aside when we are thinking about improvisation and words take place.

In this workshop we will dive into our most deep subconscious. Fears, happiness and  joy will raise. Let yourself jump into the unknown.

Workshop without words. Experiences from the past and your imagination will lead you to a great understanding that words are not the only way to communicate.

 O lektorovi:

Halil Itzak je učitel herectví v izraelském  "Yoram Loewenstein performing arts studiu" v Tel Avivu. Její jedinečnost tkví v kombinaci mezi nejvyšší úrovní studia profesionálního herectví a režie a mezi komunitní prací. Na celém světě existuje pouze pár takovýchto institucí. Součástí tréninku nastávajících profesionálních herců se musí studenti angažovat ve vedení 16 divadelních skupin s komunitním tématem, jako je: znevýhodněná mládež, děti imigrantů v nouzi, děti se speciálními potřebami a emocionálními problémy, senioři a mnoho dalších.

 

About Lecturer:

Graduate of the Yoram Loewenstein Acting Studio, 2000. Theater and television actor, featured in numerous television shows and commercials. Performed in various theatres In Israel: Habima national theatre, Herzliya Theater, Tzavta Theater, Tmoona Theater and in children‘s theatres. Working as community program coordinator at the Yoram Loewenstein acting school.

 

 

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Než půjdeme do divadla 

Zúčastněte se se svými žáky připravených dílen. Čtyři studenti magisterského navazujícího studia na Ateliéru divadla a výchovy (Divadelní fakulta JAMU v Brně) si rozdělí ráno ve čtvrtek 4. 5. a v pátek 5. 5. každý den dvě třídy, jež navštíví ranní představení festivalu Soukání. Žáci, než půjdou do divadla, budou provedeni tzv. dílnami k inscenaci, jež mají za úkol především zesílit zážitek z následujícího divadelního představení.

 

Ateliér divadla a výchovy – studium na tomto Ateliéru je zaměřeno především na získávání praktických divadelních dovedností s metodikou práce s dětmi a mládeží, teoretických znalostí z oblasti divadelního umění, na vlastní autorskou režijně dramaturgickou tvorbu a pedagogickou práci s neprofesionální skupinou. Tyto dovednosti a vědomosti získávají nejen v teoretických předmětech, ale také svou praxí s různými neprofesionálními skupinami, na základních školách a mnoha festivalech, kde vedou své dílny (např. na Celostátní přehlídce činoherního divadla pro děti Popelka Rakovník).

 

Supervize dílen MgA. Jonáš Konývka – doktorand a odborný asistent na ADaV DIFA JAMU. Vyučuje teoretické předměty základu oboru. Je hlavním organizátorem ateliérového festivalu neprofesionálního divadla a ročníkových studentských prací Sítko. Je supervizorem reflektivních dílen pro dětské diváky a prezentaci jejich výsledků na rozborových seminářích při Popelce Rakovník. Člen divadelního souboru Reverzní dveře.

 

  1. 5. a 5. 5. (čtvrtek a pátek) 8 hod. – žáci si odloží své školní věci na předsálí (prosíme o sraz před Domem kultury již v 7.55 a poté odchod do předsálí, či rovnou sraz v předsálí). Zde bude každá třída rozdělena do 2 skupin. Jedna dílna bude pracovat na společenském sále, druhá v kavárně, třetí na č. 108, čtvrtá na předsálí. Po dílně studenti JAMU odvedou žáky do divadla. Po divadle zpět na předsálí, kde je předají učitelce.

 

Nabízená představení

4.5. čtvrtek

9.00-9.45  TEATR ANIMACJI LALKI I PRZEDMIOTU Bielsko-Biala PL „Hello Mr. Andersen“  Divadelní sál

Hudební pohádka formou černého divadla

Show na konvenci černého divadla založená na Andersenově pohádkách je doporučována pro diváky od 3 do 103 let. Herci s pomocí loutek a objektů tvoří barvité obrazy pouze viditelné pod UV světlem.

Divadelní soubor TEATR ANIMACJI LALKI I PRZEDMIOTU v letošním roce slaví 40 let své činnosti, za tuto dobu vystupoval na národních i mezinárodních divadelních festivalech, např. v Koreji, Německu, Dánsku Belgii, Francii. Je laureátem mnoha polských soutěží a festivalů. Specializuje se na černé divadlo, vytváří též muzikály a divadlo poezie.

DOPORUČUJEME PRO ŽÁKY 5. ČI 6 TŘÍD

VSTUPNÉ KČ 40,- /včetně dramatické dílny/

 

Zúčastní se:

žáci III. ZŠ – Májová 30 žáků 6. třídy, 1. seminář na č. 108, 2. seminář v Kavárně.   Na divadlo jdou do sálu.

žáci I. ZŠ – Masarykova 30 žáků 6. tříd, 3. seminář na předsálí a 4. na Společenském sále. Na divadlo jdou na balkón.

 

Na představení pak přijde ještě 51 žáků 5. tříd III. ZŠ, na divadlo jdou do sálu.

    14 žáků I. ZŠ, na divadlo jdou na balkón.                    /vstupné stejné Kč 40,-/


5.5. pátek

09.00-9.30            DDS DRIM Nitra SK „Pochovajte ma za lištu“           Divadelní sál

Malý chlapec Saša žije v temné místnosti se svými prarodiči, zatímco venku rozkvétá socialismus.

Sasha Saveliev je sedmiletý chlapec, jenž žije v Moskvě se svými prarodiči. Jeho dům je temný, zatímco venku země rozkvétá socialismem. Jeho soukromý svět je plný zákazů, babiččiného nekonečného hněvu, pichlavých vlněných punčoch, nekonečných zdravotních vyšetření a silného pocitu, že jeho svět skončí s jeho šestnáctými narozeninami.

Vzácností v této skupině je silné zastoupení chlapců, každý je navíc výrazným, osobitým typem. Dívky mají co dělat, aby za nimi nezaostávala. Jedná se o sehraný kolektiv, s radostí vymýšlejí, běhají, tvoří, pracují na sobě. Jsou k sobě i vůči světu tolerantní a vnímaví. Jsou odvážní. Jsem velmi ráda, že se nám tento rok naše cesty zkřížily a po určitý čas půjdeme spolu.

DOPORUČUJEME PRO ŽÁKY 8. ČI 9. TŘÍD

VSTUPNÉ KČ 40,- /včetně dramatické dílny/

 

Zúčastní se:

žáci III. ZŠ – Májová 30 žáků 9. třídy, 1. seminář na č. 108, 2. seminář v Kavárně.   Na divadlo jdou do sálu.

žáci I. ZŠ – Masarykova 30 žáků 9. třídy, seminář na předsálí a na Společenském sále. Na divadlo jdou do sálu.

 

Na představení pak přijde ještě 9 žáků III. ZŠ, na divadlo jdou do sálu.

       14 žáků I. ZŠ, na divadlo jdou do sálu.                     /vstupné stejné Kč 40,-/


18033_300294127902_614882902_3423744_428175_n.jpg

Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 1.7.2022