Základní umělecká škola Ostrov - logo

Důležité info

Doplňující přijímací řízení  -  II.kolo:

 

4OBOR /hudební, literárně dramatický, taneční, výtvarný/ :

Více informací v sekci Škola -> Přijímací řízení

Co nás čeká

Nedávné akce

Kostka sedaškola->Úřední deska->školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

 

Školní řád Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové organizace, se vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon), § 30, odst.1, ředitel školy.

 

 

ČÁST PRVNÍ

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 

 • Seznámení žáků se školním řádem provádějí v HO učitelé hudební nauky /do 5.ročníku/, od 6. ročníku učitelé výuky hry na nástroj, u nehudebních oborů učitelé třídní vždy na začátku nového školního roku. V třídní knize se provede o školení zápis. Školní řád je vyvěšen ve škole na veřejně přístupném místě, v každé budově na chodbě.

 

 • Žák má právo na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat.

 

 • Žáci mají dále právo:
 1. na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání,
 2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 3. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků zabývat,
 4. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku,
 5. na informace a poradenskou pomoc školy týkajících se základního uměleckého vzdělávání,
 6. pokud jejich výuka vyžaduje speciální vzdělávací postupy, na vypracování individuálního vzdělávacího plánu učitelem studijního zaměření, kam se žák hlásí, na základě potvrzení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra a na základě žádosti zákonných zástupců a rozhodnutí ředitele školy, a to zpravidla na jeden školní rok.

V individuálním plánu zohledníme druh speciální vzdělávací potřeby žáka a jeho výuku rozdělíme na kratší časové úseky. Pedagog pravidelně konzultuje s rodiči či pedagogicko-psychologickou poradnou tempo výuky a vhodnost zvoleného zaměření takového žáka,

 1. pokud jsou mimořádně nadaní na vypracování individuálního vzdělávacího plánu učitelem studijního zaměření, kam se žák hlásí, na základě potvrzení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra a na základě žádosti zákonných zástupců a rozhodnutí ředitele školy, a to zpravidla na jeden školní rok. V individuálním plánu se odrazí rychlejší naplňování výstupů a bude též možné navýšení počtu hodin učebního plánu. Žákům, kteří vykazují mimořádné schopnosti, nebo se připravují na umělecké školy, a nejsou diagnostikováni, může být přizpůsobena výuka (její náročnost a plnění výstupů) možnostem žáka. Takovýmto žákům může být navýšena hodinová dotace a může jím být umožněno zapojení do více souborů a orchestrů,
 2. účinkovat na veřejných i interních akcích školy, pokud to jeho výsledky umožňují, a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání.
 3. na ochranu svých osobních údajů, zletilí žáci udělují škole souhlas se zacházením s jejich údaji, tento souhlas mohou kdykoliv odvolat, za nezletilé žáky tento souhlas udělují či odvolávají jejich zákonní zástupci.

 

 • Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo:
 1. na informaci o průběhu a výsledcích vzdělávání svých,
 2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí,
 3. na informaci a poradenskou pomoc školy,
 4. zažádat o individuální vzdělávací plán u dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami či u dítěte mimořádně nadaného.
 5. mají právo na ochranu svých osobních údajů, písemně uděluji souhlas s jejich zacházením, tento souhlas mohou kdykoliv odvolat.
 • Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

 

II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

 • Žáci jsou povinni:
 1. řídit se zásadami tohoto školního řádu,
 2. dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem,
 3. žáci jsou povinni docházet do vyučování pravidelně a včas,
 4. oznamovat svému učiteli vystupování v uměleckém oboru, který na ZUŠ studují, na akcích, které nepořádá ZUŠ,
 5. zúčastnit se postupových a závěrečných zkoušek.
 6. účinkovat na veřejných i interních akcích školy, pokud se zapojil do přípravy programu určeného

k vystoupení.

 

 • Zletilí žáci, či zákonní zástupci nezletilých žáků jsou dále povinni:
 1. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 2. dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou, (možné je to též osobně, telefonicky nebo e-mailem na skola@zusostrov.cz nebo přímo učiteli vyučovaného předmětu příjmení učitele@zusostrov.cz),
 3. v případě delší nemoci podat třídnímu učiteli do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,
 4. nepřítomnost na akcích školy omlouvat co nejdříve před konáním akce pedagogovi, pod jehož vedením žák vystupuje.

 

 • Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje:
 1. jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,
 2. údaje o předchozím vzdělávání,
 3. údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut,
 4. údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,
 5. jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

 

III.          Vzájemné vztahy

 1. při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky pozdraví žáci slovním pozdravem,
 2. žáci a učitelé se vzájemně zdraví i na chodbách školy

 

ČÁST DRUHÁ

Provoz a vnitřní režim školy

 

I.    Organizace školy

Základní umělecká škola Ostrov je příspěvkovou organizací zřízenou obcí. Jejím statutárním orgánem je ředitelka  školy, kterou  jmenuje zřizovatel školy.

 

Ředitelka  jmenuje svého statutárního zástupce.

 

Ředitelka zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání). Dále jmenuje jako svůj poradní orgán pro umělecké otázky uměleckou radu, jejíž činnost a volby členů se řídí Statutem umělecké rady

 

Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě výběrového řízení  nebo pokud prokáží výjimečné umělecko-pedagogické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání nebo pokud byli výkonnými umělci.

 

Technicko hospodářští pracovníci :  provozní účetní, mzdová účetní, školník, uklízečky

 

 1. Organizace výuky

Vyučování

 1. vyučování se řídí rozvrhem hodin. O akcích, nebo vyučování mimo pravidelný rozvrh jsou žáci písemně informováni,
 2. náhradní lekci za nepřítomnost žáka při výuce v době platného rozvrhu není učitel povinen poskytovat.
 3. pokud žákovi nebyla poskytnuta výuka z důvodů nepřítomnosti učitele či z jiných důvodů vinou školy, bude tato hodina nahrazena po vzájemné domluvě v náhradním termínu. Tato povinnost se ale nevztahuje na situaci, kdy se učitelé zúčastňují koncertů, vystoupení ajn. akcí pořádaných školou, nebo v případě nemoci učitele kratší jak jeden měsíc, či v případě DVPP učitele. Tato skutečnost však musí být žákovi, pokud možno, včas sdělena, přípustná je i informace vyvěšená na dveřích třídy, vstupních dveřích oboru.
 4. režim otevírání a uzavírání budov školy je stanoven na pololetí školního roku a vychází z rozvrhů hodin jednotlivých tříd a oborů,
 5. frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Pracovními místy mohou být: kmenová třída, taneční sál, modelovna, ateliér, třída hudební nauky, koncertní sál, zkušebna orchestrů, divadelní sál,  ,
 6. do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, do nehudebních oborů doporučené cvičební a pracovní oděvy,
 7. nepřijde-li vyučující po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost zástupci ředitele nebo jinému přítomnému učiteli,
 8. v době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména z organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce,
 9. škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat nebo se zúčastňovat koncertů, výstav a vystoupení, zájezdů do zahraničí, soustředění, soutěží a dalších akce související s výchovně vzdělávací činností.,
 10. opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno.

 

Vyučovací hodiny a přestávky

 1. vyučovací hodina trvá 45 minut,
 2. vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými (u hromadného vyučování - desetiminutovými ) přestávkami,
 3. jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí, nebo děleny max. na polovinu

 

Vstup a pohyb po škole a v areálu školy

 1. žáci přicházejí do školy 5 minut před začátkem vyučování. Očistí si boty, přezují se v šatně nebo jiném obvyklém místě. V šatnách se nezdržují déle, než je nezbytně nutné k odložení a vyzvednutí šatstva a obuvi. Bezprostředně po skončení výuky žáci opouští budovu školy.
 2. Ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně. Vzhledem k nebezpečnosti těchto výrobků budou žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření, žáci nesmí nosit také cenné věci - např. přehrávače, magnetofony, šperky, stejně tak větší množství peněz. Za jejich ztrátu škola neposkytuje náhradu. Ostatní cenné věci (mobilní telefon, hodiny, nutné kapesné apod.)žáci nenechávají ve společných šatnách, ale berou si je s sebou do třídy. V hromadném vyučování si je pak ukládají nejlépe u učitele. Mobilní telefony musí být při výuce vypnuté. Žáci mohou telefonovat a posílat sms pouze o přestávkách,
 3. rodiče žáků čekají na žáky na určeném místě. Pobyt na chodbách z hygienických a bezpečnostních důvodů jim není povolen,
 4. vstup cizích osob do budov školy je možný jen v doprovodu učitelů školy nebo technickohospodářských pracovníků školy,
 5. jízda na kole a kolečkových bruslích v areálu školy není dovolena,
 6. o přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně.

 

ČÁST TŘETÍ

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
 • Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2 a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
 • Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.
 • Za vytvoření podmínek ochraňující Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zodpovídá ředitelka školy. Bezpečnost žáků zajišťují zejména pedagogičtí pracovníci, případně další zletilé osoby, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.
 • Žáci jsou proškoleni BOZP a PO /včetně riziky úrazů v učebně/ v hudebním oboru učiteli hudební nauky /do 5.ročníku/, od 6. ročníku učiteli výuky hry na nástroj, u nehudebních oborů učiteli třídními vždy na začátku nového školního roku. V třídní knize se provede o školení zápis.
 • Při akcích konaných mimo školu, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnosti a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitelka školy.
 • Při akcích konaných mimo místo kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. O akcích mimo školu jsou žáci a jejich zákonní zástupci informováni v žákovské knížce, nebo na měsíčních rozpisech akcí nejpozději 2 dny před akcí.
 • Při pobytu mimo školu se žáci řídí pravidly silničního provozu (obzvláště při přecházení silnice) a pokyny doprovázejících osob. Při pobytu v ubytovacích zařízeních (na soutěžích, při vystupování v jiných městech, na festivalech apod.) se podřizují řádu daného zařízení.
 • Na akce školy, které se konají mimo město Ostrov, se žáci vlastníci řidičské oprávnění nesmí dopravovat vlastními dopravními prostředky.
 • Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí nezletilí žáci odevzdat potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem.
 • Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy.
 • V učebnách není žákům povoleno svévolně otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče a musí se vyvarovat rizikům úrazů ve třídě. Tato rizika jsou vyvěšena v každé učebně.

 

ČÁST ČTVRTÁ

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 • Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.
 • Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.
 • Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky.

 

ČÁST PÁTÁ

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., úprava o základním uměleckém vzdělávání a Školním vzdělávacím programem ZUŠ Ostrov.

 

1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací. Žáci jsou též hodnoceni každou hodinu ústně, dále pak klasifikováni minimálně jednou za měsíc známkou v programu Klasifikace, v něm je zřízena elektronická žákovská knížka. Žáci, kterým bylo povoleno studium hudební nauky individuálně mají určené konzultační hodiny, obsah a rozsah zkoušky, ke které se dostaví na konci pololetí  a jsou při ní hodnoceni za určené pololetí.

2) Žák je v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu :

 1. a) 1 - výborný,
 2. b) 2 - chvalitebný,
 3. c) 3 - uspokojivý,
 4. d) 4 - neuspokojivý.

 

3) Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:

 1. a) prospěl(a) s vyznamenáním,
 2. b) prospěl(a),
 3. c) neprospěl(a).

 

4) žák prospěl, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.  Hodnocení žáka z nepovinného vyučovacího předmětu nemá vliv na celkové hodnocení žáka na vysvědčení ani na jeho postup do vyššího ročníku.

 

5) žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4-neuspokojivý.

 

6) žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu -neuspokojivý.

 

7) nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku. Žákovi, který nebyl na konci druhého pololetí hodnocen, lze v odůvodněných případech umožnit opakování ročníku.

 

8) Nadaného a mimořádně nadaného žáka, který prokáže předpoklady pro splnění vzdělávacího obsahu definovaného ve školním vzdělávacím programu, lze na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí přeřadit do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozího ročníku či ročníků, a to po úspěšném vykonání zkoušek ze všech povinných předmětů.

 

9) Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

 

ČÁST ŠESTÁ

Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

1) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin stanoví ředitelka školy výši úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona).

 

2)  U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání:

 1. a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1,
 2. b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

 

3) Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

 

4) V případě nemoci žáka delší jak jeden měsíc, je možné vrátit poměrnou část úplaty za vzdělání. V případě absence učitele delší jak jeden měsíc z důvodu jeho nemoci nebo i z jiných důvodů, pokud výuka nebyla nahrazena jiným pedagogem, je možné vrátit poměrnou část úplaty za vzdělání.

 

5) Výše úplaty za vzdělání je stanoveno ve zvláštním předpise, úplata za vzdělání bude hrazena pololetně a je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období. S ředitelkou školy může zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák dohodnout jiný termín úhrady.

 

ČÁST SEDMÁ

Ukončení vzdělávání

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 

1) Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo výstavy nebo jinou formu prezentace umožňující hodnocení výsledků vzdělávání žáka..

 

2) Žák přestává být žákem školy:

 1. a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
 2. b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona), tj. pro porušení školního řádu
 3. c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
 4. d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu ani v dodatečné lhůtě stanovené ředitelkou školy.

 

3) O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

 

ČÁST OSMÁ

Výchovná opatření

 • Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitelka školy nebo učitel hlavního předmětu.

 

 • Za mimořádné výsledky ve vzdělání může žák dostat pochvalu třídního učitele, pochvalu ředitelky školy a může mu být udělen titul Mladý talent, Aktivní žák a Síň slávy, Skokan roku Uměleckou radou ZUŠ Ostrov.

 

 • Ředitelka školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitelka školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitelka školy rozhodnout o jeho vyloučení.

 

 • Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

 

 • Ředitelka školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděla, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 140/1961 Sb.). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

 

Tímto se ruší Školní řád ze dne 1.9.2016

Tento Školní řád nabývá účinnosti dnem jeho vydání  1. 9. 2018    

                                                                                                         

 

                                                                                                          Mgr. Irena Konývková

                                                                                                            ředitelka ZUŠ Ostrov