Základní umělecká škola Ostrov - logo

Důležité info

 Od 4. května zahajujeme vedle distanční výuky i prezenční výuku max. 3 žáci ve výuce.

 

 

Co nás čeká

Nedávné akce

Kostka sedaškola->info

 

 

 


Od 4. května zahajujeme vedle distanční výuky

i prezenční výuku max. 3 žáci ve výuce

 

Na základě této informace bude probíhat výuka na ZUŠ takto:

Hudební obor

Hra na nástroj - individuálně či ve skupinkách (max. 3 žáků pokud tyto byly v září vytvořeny)

Orchestry, soubory, sborový zpěv - ve skupinkách max. po 3 žácích, žáci tak mají jak distanční, tak také prezenční výuku, záleží kolik jich je v daném souboru. Organizaci zajišťuje učitel orchestru, souboru či sborového zpěvu.

Hudební nauka - nadále bude probíhat distanční formou s tím, že učitelé hry na nástroje od učitelů hudební nauky obdrží cvičné listy. Žák může tyto listy konzultovat jak se svým učitelem hry na nástroj, tak též s učitelem nauky při konzultacích. 

Konzultační hodiny hudební nauky:

Přípravné studium 2A, 1.A, 1.B (Andrea Mamráková) - čtvrtek+pátek 13.00 - 17.00 (zájem o konzultační hodinu je nutné učitelce nahlásit do úterý)

1.C, 2. C (Jan Veverka) - pondělí od 17.35

2.A+B a 3. ročník (Štěpánka Hamar) - úterý 14.00 - 15.00 (nutná předem domluva na tel. 777 192 994)

4. ročníky  (Jaroslav Chmelík) pondělí 15.40 - 16.25 (nutná předem domluva na tel. 604 801 043)

5. ročníky (Mgr. Alexandr Šťastný) - pondělí 14.15 - 15.00

 

Literárně dramatický obor

Od třetího ročníku časová dotace pro Herectví, Divadelní praxi a pro výuku Dramatického projevu a přednesu bude mezi žáky jednoho ročníku rozdělena na dvojice, či trojice - podle obsahu výuky. Přípravné až druhé ročníky budou učeny distančně i prezenčně podle pokynů učitele.

 

Taneční obor
Výuka probíhá distančně i prezenčně max. po 3 žácích, podle pokynů učitele.

 

Výtvarný obor
Bude vyučován v kombinaci distanční a prezenční výuky max. po 3 žácích, vše po dohodě s jednotlivými učiteli.

 

Čtyřobor
Každý žák bude mít jednou individuální výuku hry na různé nástroje u Vlastislava Mareše.
Třídní učitelka Daniela Šulc Králová se s Vámi rodiči spojí, aby zjistila zájem o prezenční výuku, ta bude pak organizována též po 3 žácích s tím, že podle množství žáků budou mít skupiny v jednom týdnu prezenční výuku jednoho či dvou oborů.

 

V zásadě platí, že se s Vámi opět spojí učitelé, aby Vám sdělili případné změny v organizaci výuky.

Hygienické podmínky zůstávají nezměněny - viz. další důležité informace níže 

Doufáme, že rozvolňování bude pokračovat a my budeme moci naplno prezenčně učit.
Pokud se Vám stýská po umění našich žáků, projděte se po Ostrově a nejen na plakátovacích plochách načtěte do svých mobilů na plakátech QR kódy a potěšte se tvorbou našich - Vašich dětí.


Mgr. Irena Konývková
ředitelka ZUŠ Ostrov

 

 

 Další důležité informace:

1. Na základní umělecké škole se neprovádí testování žáků! (Učitelé jsou testováni, podle pokynů MŠMT). Pokud není Vaše dítě právě testováno na základní škole, věnujte prosím pozornost příznakům (horečka nad 37°C, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem ztráta chuti a čichu), v takovém případě své dítě do ZUŠ neposílejte, chraňte zdraví nás učitelů. Máme za povinnost Vám okamžitě volat a dítě z výuky vyřadit a umístit do izolační místnosti.

 

2. Žáku s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Věřím že potvrzení od praktického lékaře jste již učiteli odevzdali na začátku školního roku.

 

3. Ve škole se musí nosit roušky: žáci zdravotnické roušky, učitelé respirátory. Pokud to vyžaduje povaha výuky, je možné učit bez roušky, zejména při hře na dechové nástroje, zpěv, tanec, přednes (učitel a žák dodržují rozestup, při výuce používáme též štíty).

 

4. Pokud máte změnu telefonu, či emailu, nahlaste tuto skutečnost svému učiteli, abychom Vás mohli okamžitě kontaktovat při výskytu příznaků infekční nemoci Vašeho dítěte, či učitele.

 

5. Abychom předešli případné nákaze, budeme seznamovat Vaše děti s hygienickými zásadami jako je dezinfekce rukou při příchodu do školy, kašláním do jednorázových kapesníků (prosíme o vybavení dětí těmito kapesníky), častým mytím rukou. Bohužel jsme také povinni zamezit vstupu rodičů do školy, případně vyčlenit zónu. Vzhledem k tomu, že ani jedna z našich budov nemá žádný vestibul, žádám Vás, abyste, pokud to není opravdu nutné, do žádné budovy nevstupovali. Rodiče 5 a 6letých dětí se individuálně domluví s učitelem (možnost vyzvedávání u vchodu, vstup jen při zpožděném příchodu při skupinové výuce). Pro vstup žáků necháme budovy odemčené, aby děti mohly volně či po zazvonění vstupovat a nemusely, zvláště v případě nepříznivého počasí, čekat venku.

 

6. Jsem povinna Vás též upozornit, že pokud se žák nezúčastní výuky z důvodu karantény (která je považována za běžnou absenci), či při přechodu na distanční výuku se do ní nezapojí, úplata za vzdělání se nevrací.

 

Rádi bychom Vás též ubezpečili o tom, že ke každému žáku budeme přistupovat podle jeho míry schopností a dovedností, plynule navážeme na jeho i minimální pokrok v distanční výuce, to vše se snahou naslouchat jeho obavám a se snahou v klidu a bez stresu zvládnout nejdůležitější výstupy vzdělávacího programu naší školy.

 

 

 


 

 

 přihlášení do klasifikace

 

 

 

⇒ PŘIHLÁŠKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ ⇐
 


 


ZUŠ OSTROV

Výuka v naší škole probíhá ve čtyřech oborech: hudební, literárně-dramatický, taneční a výtvarný

O našich cca 800 žáků se stará kolem 35 pedagogů a 5 správních zaměstnanců školy, kteří se starají o plynulý běh výuky na všech 3 budovách i na našich pobočkách v Hroznětíně, Jáchymově a Abertamech. 

 

Proč navštěvovat ZUŠ

       Chci se zamyslet nad tím, proč je pro rodiče výhodné investovat do uměleckého vzdělání dětí.

      Hudba byla společně s aritmetikou, geometrií a astronomií nedílnou součástí učení už ve středověku. V této po všech stránkách krizové době jsme svědky snah základní umělecké školství omezit nebo dokonce úplně zrušit. Studie však dokazují, že by bylo krátkozraké a pro společnost veskrze nevýhodné učinit takové rozhodnutí. Je nutné si uvědomit, že umělecké vzdělávání přispívá k všestrannému rozvoji dětí. A tvořivost a kreativita je dnes potřebná v každé oblasti lidské činnosti. Odborníci se shodují, že umělecké vzdělávání, jehož součástí je samozřejmě také výtvarná, taneční a dramatická složka, je jedním z nejdůležitějších nástrojů rozvoje studijních dovedností dítěte. Prokázalo se, že hudba stimuluje obě mozkové hemisféry. Děti dosahují lepších výsledků především v matematice a přírodních vědách, jsou chytřejší (uvádí se, že se po šesti letech hry na nástroj zvyšuje IQ až o 7,5 bodu), společenštější, sebevědomější a lépe komunikují mezi sebou i dospělými. Dramatická výchova čerpá především z divadla, které slučuje prvky literární, hudební, výtvarné, taneční, architektonické a rétorické. Má svůj význam při rozvoji osobnosti, při řešení nejrůznějších konfliktů, při ovládání a uvědomování si vlastního temperamentu. Má vliv na verbální i neverbální vyjadřovací schopnosti, slovní zásobu nebo přirozený projev. Výtvarná výchova má význam na formování estetického a citového vnímání, rozvíjí fantazii, schopnost tvůrčího myšlení, trpělivost a koncentraci.

        Základní umělecké vzdělávání také napomáhá v odstraňování různých komplexů, sociálně patologických jevů a poruch učení. Čím více se dítě věnuje uměleckému vzdělávání, tím vyšší je kvalita jeho života včetně jeho výsledků v základním, středním i vysokoškolském vzdělávání.

      Naše škola je moderní, progresivní instituce, jež je hybatelem kulturního dění ve městě a regionu, uvědomuje si všechny výše uvedené skutečnosti a nabízí Vám, rodičům, spolupráci na všestranném rozvoji Vašich dětí. 

 

                                                                                                            Jiří Novotný

                                                                                  koordinátor sekce žesťových nástrojů

Youtube kanál

Odkaz na starý web