Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty
 
Středa 22. září

13.00 Music making / Muzicírování ZUŠ Ostrov                                   Šapitó

15.00 Opening / Zahájení

16.00  Komunikation / Komunikace - seznámení se

19.00   V.O.S.A Plzeň ČESKÁ REPUBLIKA „Oni“                                     Náměstí

20.30   REVERZNÍ DVEŘE Brno ČESKÁ REPUBLIKA

            „Zdrhnout z Indie“ / "Get Away from India"                      Divadelní sál

 

 

Director/Režisér: Kamila Konývková Kostřicová

If you find yourself in Bangalore, India, you get frightened by the noise, dirt, car horns, by the stench that is quite hard to distinguish, by the overpopulation, and the total feeling of uprooting. You are standing in the most shabby and inhospitable place on Earth... And then – perhaps because of her prosaically blue jeans – you take your first photo in your life.

Když se ocitnete v Bangalore, Indie, vyděsíte se randálu, špíny, troubení, smradu, který nerozlišíte, přelidněnosti, totálního pocitu vykořeněnosti, jste na nejrozbitějším a nejnehostinnějším místě na světě… a pak - asi kvůli jejím prozaicky modrým džínům - uděláte vaši 1. fotku v životě.

 

21.30   Workshops

 

 Čtvrtek 23. září

 

9.00     VRTULE Domažlice ČESKÁ REPUBLIKA   

              Děti“/“Children“                                                          Divadelní sál

 

 

Director/Režisér: Dana Žáková

 

Devised theatre inspired by a documentary mapping a life phase of Sir Nicholas Winton. It tells a fictional story about events preceding World War II.

Autorské divadlo inspirované dokumentem o životní etapě sira Nicholase Wintona. Vypráví fiktivní příběh o událostech před druhou světovou válkou.

10.00 Workshops

13.00, 16.05   RÉVA Veselí nad Moravou ČR               

                         „Okno“ / “Window“                                               Kinokavárna

 

Director/Režisér: Vítězslava Trávníčková

 

Představení Okno je reflexí tragické události očima mladých lidí. Úhly pohledu jsou něco, co nám umožňuje vnímat realitu světa odlišně. A jaká vlastně realita je? A čí úhel pohledu se k ní přibližuje?

"Okno" (Window) is a reflexion of a tragic event in the eyes of young people. Our angles of view are something that allows us to perceive the reality of the world differently. What is reality really like? And whose angle of view is getting closer to it?

 

 

15.00     YORAM LOEWENSTEIN ACTING   STUDIO Tel-Aviv IZRAEL                                 Čarodějnice“/“Witch“                                                  Divadelní sál

 

 

Director/Režisér: Yair Mossel

Mazal is upset with the whole world. When she inherits her grandmother's magic ring, she embarks on a journey to exact revenge on her friends, which leads them into her mind and to a confrontation with a terrifying witch.

Mazal je naštvaná na celý svět. Když zdědí babiččin kouzelný prsten, vydá se na cestu, na níž se chce pomstít svým přátelům. Přivede je tak do své mysli a ke střetu s děsivou čarodějnicí.

 

17.00   SLAM POETRY ČESKÁ REPUBLIKA                                               Šapitó

            workshop pro veřejnost

 

19.30   4+2=?  Brno ČESKÁ REPUBLIKA   „Titicata“                  Divadelní sál

 

Director/Režisér: Kamila Konývková Kostřicová

Staged now and here based on Miroslav Krobot's story from his book "Nečíst!" (Do Not Read!). The characters, circumstances and situations are given, however, how will they be fulfilled and by who depends on the particular moment of the play performed for the audience.

Inscenování tady a teď na základě povídky Miroslava Krobota z knihy Nečíst! Zadané charaktery, zadané okolnosti, zadané situace, ale kým jak budou naplněny, to záleží na konkrétním momentu daného představení před divákem.

 

20.30 Komunikation - Social evening   

          Komunikace - společenský večer                 Jazz T-klub, Other Music Točna

 
Pátek 24. září 

09.00   DS DRIM Nitra SLOVENSKO „Diaboliad“                         Divadelní sál

 

Director/Režisér: Marica Šišková

The main character - Korotkov - works in a match production factory. Out of the blue, he is fired from his position as the Office Manager. Korotkov finds himself in an absurd sequence of events in a bureaucratic and totalitarian regime. The more he demands an explanation, the more he fails to understand the situation. At the end of the production, we see a broken man, who no longer knows who he is, or even what his name is. He loses his identification documents, and thus, his identity itself.

Hlavní hrdina Korotkov pracuje v sirkárně. Z ničeho nic je ze své pozice vedoucího kanceláře vyhozen. Ocitá se v situaci, v níž čelí absurdnímu sledu událostí v byrokratickém a totalitárním režimu. Čím víc požaduje vysvětlení, tím hůře se mu daří pochopit celou situaci. Na konci představení vidíme zlomeného muže, který už neví, kdo vlastně je, ani jak se jmenuje. Ztratí doklady o své totožnosti a tím i vlastní identitu.

 

13.00 TEATR KRZYK Maszewo POLSKO „Hej, ty“/“Hey, You“         Divadelní sál

 

Director/Režisér: Marek Kosciolek, Anna Giniewska

As is often the case, we are left with questions. What is left for us when the world whirls and rushes by and we enter adulthood? How do we ask ourselves about ourselves in the world? With our baggage of surroundings, family, relationships and dreams, which appear after all in the course of our common initiations with the world. Sometimes only moments, fractions of events and our common experiences are remembered and important. It often happens that we only have each other. Maybe this is enough?

Často se stává, že nám zůstávají nezodpovězené otázky. Co nám zbývá, když se svět kolem nás točí a chvátá a my vstupujeme do dospělosti? Jaké si klademe otázky? S naší bagáží prostředí, rodiny, vztahů a snů, které se zjevují v průběhu našeho společného zasvěcení do tohoto světa. Někdy jsou to jen okamžiky, útržky událostí a naše společné zážitky, které si pamatujeme a které jsou důležité. Často se stává, že máme jen jeden druhého. Možná to nestačí?

 

15.30 VYDÝCHÁNO Liberec ČR „Niwahanmjó Cicindelidae“                  Šapitó

 

Director/Režisér: Zuzana Suchá

 

Freedom of mind is the greatest wealth. The story is inspired by Kōbō Abe's novel Suna no onna (Woman in the Dunes).

Svoboda mysli je největším bohatstvím. Příběh je inspirován románem Kóbó Abeho Písečná žena (Suna no onna).

16.30   Muzicírování ZUŠ Ostrov                                                                Šapitó

 

19.00   HOP-HOP Ostrov ČESKÁ REPUBLIKA   Jeden z nás“ / “One of us“

                                                                                                      Divadelní sál

 

Director/Režisér: Irena Konývková

 Čím více lidí, tím více lží, zvláště když se k tomu přidá webová aplikace a posílání sms. Příběh z jedné střední školy v jednom městě.

The more people, the more lies, especially when you add a web app and texting. A story from a secondary school in one town.

 

20.10 Komunikation - Social evening

         Komunikace - společenský večer                                               T-klub, Točna

 

Sobota 25. září

10.00 Workhops

12.00  Music making / Muzicírování  ZUŠ Ostrov                                            Šapitó

14.00   Parade, workshop shows, stands of countries

            /Průvod městem, ukázky ze seminářů, stánky zemí                           Město

18.00    BAUMANN & HENDERSON NĚMECKO & USA/ŠVÝCARSKO

            „How Things Go“                                                                    Divadelní sál

19.10  Ending ceremonial, reception, social evening, fireworks

          Závěrečný ceremoniál, raut, společenský večer, ohňostroj

 

 

 


Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 1.12.2021