Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty

1

Discussion - Diskuse

 

Directors will discuss performances with Dr. Joke Elbers, who worked for a long time in organization AITA/IATA in Netherlands. She is a lecturer on many international theatre festival.

 

Režiséři budou diskutovat s Dr. Joke Elbers dlouholetou pracovnicí nizozemské organizace AITA/IATA. Lektor mnoha mezinárodních divadelních festivalů

 

2

Neutral mask – Neutrální maska

The Jacques Lecoq method offers new ways both in the field of acting and in other creative disciplines (stage design, dramaturgy, directing, choreography and others). This method accents the play and drama. It helps artist relieve the stereotype of the acting style. It moves the limits of physical possibilities.


The theme of the workshop in Ostrov

Neutral Mask: working with the mask forms supporting elements necessary for the play. The mask eliminates the learned schemes and opens the door to a spontaneous interpretation of the world around us. It helps actors to emphasize the essentials. It can lead to the character as well as self-knowledge.  

Vendulka Burger

The founder and director of Budil Theatre School is graduated from the Jacques Lecoq International Theater School in Paris between 1993 and 95 for a master's life. She was engaged as an actress and dancer in the theatre troupe of Phillippe Genty. In the company I discovered a completely new world of puppets and various materials and I learned an organic approach to acting. 

 

Metoda Jacques Lecoq nabízí nové cesty jak v oboru herectví, tak i v ostatních tvůrčích oborech (scénografie, dramaturgie, režie, choreografie a dalších). Akcentuje hru a dramatickou tvorbu. Hercům-tvůrcům pomáhá uvolňovat stereotyp hereckého projevu. Posouvá hranice fyzických možností.

 

Téma dílny pro Ostrov: Neutrální maska: práce s maskou vytváří opěrné body nezbytné pro hru. Maska zbavuje naučených schémat a otevírá dveře spontánní interpretaci světa kolem nás. Pomáhá herci zvýraznit to podstatné. Může vést k charakteru, a zároveň k sebepoznání.

 

Vendulka Burger

Zakladatelka a ředitelka Budilovy divadelní školy absolvovala Mezinárodní divadelní školu Jacquese Lecoqa v Paříži v letech 1993-95 ještě za mistrova života. Po absolutoriu získala angažmá jako herečka a tanečnice ve světoznámém divadelním souboru Philippa Gentyho. Zde objevila zcela nový svět loutek, předmětů i materiálů, stejně jako „přirozený“ způsob herectví.

 

What to wear: Comfortable clothes, black or dark without pictures, inside we will work barefoot, outside – sport shoes, pencil, paper, good mood.

Co potřebujete: do interiéru pohodlný oděv tmavších barev bez nápisů (nejlépe celý černý) a pracujeme na boso, do exteriéru sportovní obuv, tužku a papír (příp.zápisníček), dobrou náladu a chuť něco nového objevit.

Partner acrobatics turn your world upside down – párová akrobacie aneb obraťte svět vzhůru nohama

 

The workshops of partner acrobatics will be focused on cooperation, coordination and trust among the practitioners. You can look forward to warm up games followed by progressions from simple exercises be it lying or standing to more complex tricks. The practice will be usually in group of four people to ensure the safety during learning.

 

Workshop will be led by Petr Fulka and Kristina Jakubíková, enthusiasts engaged for years in amateur acrobatic scene. They are the cofounders of non profit organization Czech Acro z.s., organizers of international workshops in Prague and regular free trainings in Prague.      

 

Workshop párové akrobacie bude zaměřen na kooperaci, koordinaci a důvěru mezi účastníky.  Můžete se těšit na pohybové hry v rámci rozcvičky následované cvičeními postupující od jednodušších ke komplexním trikům ve stoje i v leže.  Praxe bude probíhat převážně ve čtveřicích, aby byla zajištěna bezpečnost.

 

Workshop povedou Petr Fulka a Kristína Jakubíková, nadšenci pohybující se roky na amatérské akro scéně. Jsou spoluzakladateli neziskové organizace Czech Acro z.s., organizují mezinárodní workshopy a pravidelné free tréninky v Praze. 

 

 

What to wear: comfortable clothes – not sticky, nor slippery

Co potřebujete: neklouzavé pohodlné oblečení.

 

4

Actor and himself/Herec a jeho já

 

 

What actually happens between the stage and the auditorium? How does it effect me and the audience? How do I and the audience effect it? What is it anyway? A theatre workshop focused on exploring an authentic scenic expression, based not only on my experiences from the improv.

Jáchym Sůra
Improviser, a member of the 20 000 židů pod mořem group, a student of The Department of Alternative and Puppet Theatre at The Academy of Performing Arts in Prague. A tramway enthusiast.

 

Co se děje mezi jevištěm a hledištěm? Co to dělá se mnou a co s divákem? Co divák a já provádí s tím? Co ono to vlastně je? Divadelní orkshop zaměřený na objevování svébytného jevištního projevu, založený na zkušenostech nejen z improvizace.

 

Jáchym Sůra
Improvizátor, člen skupiny 20 000 židů pod mořem, student Katedry alternativního a loutkového divadla na DAMU. Milovník tramvají.

 

Drums workshop – playing in drums ensemble
Bubenická dílna – hra na bicí nástroje v souboru

 

During the workshop, we are going to learn to feel and create rhythm by playing on marching and percussion drums. We are going to practise even feeling of rhythm by the help of simple ostinated pattern, but mainly, we are going to work on repertoire of marching and latin-american pieces, which we are going to perform during the ceremonial parade in the end of festival.

 

Petr Tyr

Graduate at Conservatory in Teplice  (subject: percussions instruments), teacher of percussions instruments at  elementary artistic school in Ostrov. In the present he plays in rock and noise-folk bands. In recent past time he acted as jazz bigband drummer. During his professional

experience he has been takeing a part in symphonic orchestras.

He conducts percussion ensemble at elementary artistic school in Ostrov which periodically performs.

 

He conducts percussion ensemble at elementary artistic school in Ostrov which periodically performs.

 

 

Během seminářů bubenické dílny se budeme učit cítit a ztvárnit rytmus na pochodové a perkusní bicí nástroje. Budeme cvičit pravidelné cítění rytmu pomocí jednoduchých ostinátních patternů, ale hlavně pracovat na repertoáru pochodových a latinsko-amerických skladeb, které předvedeme během slavnostního průvodu v závěru festivalu.

 

 

Petr Tyr

Absolvent Konzervatoře v Teplicích (obor bicí nástroje), pedagog bicích nástrojů v Základní umělecké škole v Ostrově. V současné době je hráčem rockové a noise-folkové kapely. V minulých letech působil v jazzovém bigbandu a během své praxe se zúčastňuje výpomocného hráčství v symfonických orchestrech. V Základní umělecké škole v Ostrově vede bubenickou kapelu, se kterou pravidelně vystupuje.

 

 

Upside Down - Hlavou dolů

 

Aerial acrobatics on silks for beginners and intermediate acrobats. We'll spend the three mornings mostly by learning how to climb the silks and how to do some simple tricks on them but we'll also try to squeeze some theater out of what we learn and present it at the end of the workshop.

 

Tomáš Pártl

has been practicing aerial acrobatics for 8 years, mostly as a member of the Cirkus Fruktus (https://www.facebook.com/cirkusfruktus.cz) acrobatic duo. Currently, he teaches circus courses for children and adults at the Mlejn (www.mlejn.cz) in Prague.

 

Závěsná akrobacie na šálách pro začátečníky a mírně pokročilé. Tři dopoledne se budeme věnovat hlavně technice, tedy lezení a jednoduchým trikům, ale zkusíme z nich vyždímat i něco divadelního, co pak na závěr případně předvedeme.

 

Tomáš Pártl

se závěsnou akrobacií zabývá 8 let, zejména jako člen dua Cirkus Fruktus (https://www.facebook.com/cirkusfruktus.cz). V současné době učí cirkusové kurzy pro děti i dospělé v pražském klubu Mlejn (www.mlejn.cz).

 

 

What to Wear:

Wear comfortable but not too loose gym pants and a T-shirt which allow you to move freely. The T-shirt should have a short sleeve to protect your armpit from slide burns and it shouldn't fall over your face when you hang upside down. Bring clothes that you won't mind getting ripped – it happens on the silks sometimes. We'll exercise barefoot.

 

Co potřebujete:

Pohodlné, ale ne příliš plandavé triko a tepláky, ve kterých se vám dobře hýbe. Triko by mělo mít aspoň krátký rukáv, abyste si nespálili podpaží a nemělo by vám spadnout přes hlavu, když se pověsíte hlavou dolů. Vezměte si raději věci, u kterých vám nebude líto, když si je náhodou roztrhnete. Cvičíme naboso.

Discussion is a game – Diskuse je hra

 

Some want to play and some want to talk about theatre. And Discuss. And think and dive inside. That’s what we are going to do on this workshop. Through methods of dramatic games and exercises we will try to understand what performances offered us and try to ask questions to each other.

 

MgA. Anna Votrubová Zychová

I was born in Litomerice, where I grew up and started with theatre. At first on stage and then behind. I participated in many theatre or recitation competitions and theatre festivals as well. I was so interested in theatre, that I decided to study Theatre and Education in Janáček Academy of Performing Arts. For five years I was trying to absorb all possible knowledge, experience and techniques both theoretical and practical, like a sponge. After that I plunged with all that into the austrian neighborhood, with no prior German experience and decided to challenge myself a little bit and tried to practise all my skills there. I started in the town Baden, in a theatre organisation BiondekBühne. At first I led many workshops and projects as a volunteer there and after a year I started to work for BiondekBühne as a lector of different theatre and performance courses. From Baden I moved to the capital city Vienna. In a bilingual school Komensky I am currently responsible for all artistic projects of the school. I am leading many theatre and alternative workshops, courses and projects there and I am also teaching. Apart from that I work as a freelancer for a theatre organisation OpenStage, also as a lector of theatre and performative courses and workshops. I had the honor to create and participate on many international festivals, where I led and created many workshops. I am still an active member of a theatre group Reversing Doors, where we focus on creating, trying, exploring and discovering new and original theatre expressions. Traveling and being together on theatre festivals is the best experience and feedback for us. I teach, work as a lector and leader, while still trying to educate myself. I constantly look for inspiration, travel a lot, jump from one side to another, from one theatre festival to another, from one competition to another one, and always try to discover the originality and newness.

 

Někteří si chtějí hrát a někdo by si o divadle rád povídal a rozebíral ho a nořil se do něj. To budeme dělat na rozborovém semináři. Formou dramatických her a cvičení se budeme snažit porozumět tomu, co nám nabídla viděná představení a rozebírat použité prostředky a zkoušet si navzájem klást otázky.

 

MgA. Anna Votrubová Zychová

Narodila jsem se v Litoměřicích, kde jsem vyrostla a začala koketovat s divadlem. Objela jsem spoustu recitačních soutěží, přehlídek a divadelních festivalů. Divadlo mě zajímalo natolik, že jsem se rozhodla ho i studovat. Studium Divadla a Výchovy na JAMU se pro mě stalo odrazovým můstkem. Nasála jsem veškeré zkušenosti i znalosti, teoretické i praktické jako houba a vrhla se volným pádem do sousedního neznáma a začala svůj um praktikovat v Rakousku. V Badenu, v divadelní organizaci BiondekBühne, působím jako herečka a lektorka nabízených kurzů, ve Vídni vedu v projektu OpenStage též divadelní workshopy, dílny a kurzy  a na bilinguální vídeňské škole Komenský mám na starosti veškeré umělecké počiny školy. V Rakousku jsem měla tu čest se podílet a vést mezinárodní workshopy, dílny i divadelní projekty.  Také jsem zatím ještě stálou členkou brněnského divadelního spolku Reverzní dveře, s kterým vytváříme, zkoušíme, zkoumáme, cestujeme a objevujeme nové a neotřelé divadelní cesty. Účast na mezinárodních festivalech je nejlepší zkušeností a zpětnou vazbou.

Učím, lektoruji, hraji, vzdělávám se, inspiruji se, cestuji a skáču od jedné strany k druhé, od jednoho festivalu k druhému, od jedné přehlídky k další a z jedné soutěže do druhé. Tak uvidíme, kam doskáču.

 

 


Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 1.12.2021