Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty

ALGERIA/ ALŽÍRSKO - Skikda

 

 

GLEAM GROUPE   „Bolestný křik“

DIRECTOR/REŽIE: Zakaria Taguig

Gleam Groupe is theatrical groupe created in Algeria. It's director Zakaria Taguig is working with new methods called metatheatre. Gleam Groupe has been in several festivals around the world. GLEAM aims to share the love and the passion of metatheatre with other groups around the world.

 

Gleam Groupe je divadelní soubor založený v Alžíru. Jeho režisér Zakaria Taguig pracuje s novou metodou nazvanou metadivadlo. Soubor se zúčastnil již několika festivalů po celém světě, zaměřuje se na sdílení lásky a vášně k metadivadlu s jinými soubory po celém světě.

 

 

GEORGIA/ GRUZIE - Tbilisi

 

ET CETERA… „Dívky“

DIRECTOR/REŽIE: Mariam Jologua

 

Our studio has experience of participating in international festivals. Our plays are classical (Shakespeare, Carroll) and modern authors too. We believe that our performances are suitable for the international audience, since they involve a lot of choreography and vocals, and we perform in English.

 

Naše studio má zkušenosti s účastí na mezinárodních festivalech. Hrajeme klasické hry (Shakespeare, Carroll) i moderní autory. Věříme, že naše inscenace jsou vhodné pro mezinárodní publikum, protože se v nich často pracuje s choreografií a hlasem.

Navíc hrajeme v angličtině.

 

 

ISRAEL/ IZRAEL -  Tel-Aviv

 

YORAM LOEWENSTEIN ACTING STUDIO

DIRECTOR/REŽIE: Alon Lior & Daniel Moreshet

The school is located in the most neglected neighborhood in Tel-Aviv. The uniqueness of the school lies in the combination between the highest level of professional acting studies with community work in the neighborhood where the school is located. Few such institutions exist around the world.

 

Škola je umístěna ve velmi zanedbané části Tel-Avivu. Jedinečnost této školy tkví v kombinaci vysoké úrovně profesionálního hereckého studia s prací s místní komunitou v okolí, kde se škola nachází. Na celém světě existuje pouze pár takových institucí.

 

LITHUANIA - LITVA Plunge

 

 

SAULA „Láska, jazz a ďábel“

DIRECTOR/REGIE:  Romas Matulis and Sigita Matuliene

 

SAULA was established in 1992. Directors S. Matuliene and R. Matulis. Every second year they organize international theatre laboratory – festival Little Melpomene. The theater took part in international theater projects in Japan, Belgium, Austria, Finland, Germany, Italy, Russia, Estonia and others.

 

Divadelní soubor SAULA byl založen v roce 1992. Režiséři jsou S. Matuliene a R. Matulis. Každý druhý rok organizují mezinárodní divadelní laboratoř – festival Little Melpomene. Soubor se zúčastnil mezinárodních divadelních projektů v Japonsku, Belgii, Rakousku, Finsku, Německu, Itálii, Rusku, Estonsku atd.

 

GERMANY/NĚMECKO -  Potsdam

 

FLUTLICHT „Golem“

DIRECTOR/REGIE: Nikki Bernstein

 

The group Flutlicht started as a children's theatre group in 2007. Since then their productions include a black-light version of Dante's Inferno and a version of Aristophanes' Lysistrata that they performed at the MYAU Festival in Spain. Flutlicht recently experiments with puppet theater and projections.

 

Divadelní soubor Flutlicht byl založen jako soubor dětský divadelní, a to v roce 2007. Od tohoto roku soubor hrál např. Danteho Peklo jako černé divadlo či Aristofanovu Lysistratu, kterou soubor hrál na MYAU festivalu ve Španělsku. Soubor Flutlicht v současnosti experimentuje s loutkovým divadlem a projekcí.

 

 

SLOVAKIA/SLOVENSKO - Nitra

 

 

DDS DRIM „Vlna.sk“

DIRECTOR/REŽIE: Marica Šišková

 

Company members of DS DRIM are students at ZUŠ J. Rosinského in Nitra, who actively live through theatre. With a healthy confidence, they keep their horizons broad, they learn, read, attend workshops and ask a lot. They’re a true collective. It is an absolute joy to create.

 

Členové skupiny DS DRIM jsou studenty ZUŠ J. Rosinského v Nitře, kteří aktivně žijí divadlem. Se zdravou sebejistotou si udržují široký horizont, učí se, čtou, navštěvují workshopy a také se často ptají.  Jsou opravdovým kolektivem. Tvořit znamená absolutní radost.

 

SLOVENIA/SLOVINSKO - Ljubljana

 

 

PIONIRSKI DOM – CENTRUM FOR YOUTH CULTURE „kONec?“

DIRECTOR/REŽIE: Jan Gašič , Staša Prah, Bjanka Kršmanc

 

The group consists of one male actor who uses theatre to express his cultural and social standings with the world. He is an 18 year old high school student who is acting for 6 years now. He made his first monodrama that reflects on the current political problems touching on the subject of war.

 

Soubor složený z jednoho herce používá divadlo k vyjádření svých kulturních a sociálních postojů ve světě. Herec je osmnáctiletým středoškolským studentem, který hraje divadlo šest let. Své první monodrama zinscenoval  jako reflexi na aktuální politické problémy dotýkající se války.

 

 

CZECH REPUBLIC/ČESKÁ REPUBLIKA - Ostrov

 

 

HOP-HOP „Běž, chlapče, běž“

DIRECTOR/REŽIE: Irena Konývková

  

The ensemble HOP-HOP, directed by Irena Konyvkova, has played its performances for 37 years and it has already performed more than 83 premieres, mostly with the national festivals of the various types of theatre participation. The group also participated on many international and world festivals /in Italy, England, Austria, Germany, Switzerland, Lithuania, Slovakia, Belgium, Luxembourg, Poland, India.../.

 

Soubor HOP-HOP pod vedením Ireny Konývkové pracuje již 37 rokem, za dobu svého působení má na kontě víc jak 83 premiér, mnohé z inscenací byly viděny na národních přehlídkách všeho druhu či na mezinárodních a světových festivalech /v Itálii, Anglii, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Litvě, Slovensku, Belgii, Lucembursku, Polsku, Indii.../.

 

 

CZECH REPUBLIC/ ČESKÁ REPUBLIKA – Ostrov

 

 

 

HOP-HOP „Válka s mloky“, 

DIRECTOR/REGIE: Ondřej Šulc

 

Theatre group HOP-HOP is bound up with the theatrical work of Irena Konývková. Her gradute Ondřej Šulc stregthen her creational work in 2014. He is working with this particular group (most of them are women) from the beginning. Under his direction they have made a puppet production Poťouchové (2015), EMA (2017), War with the Newts (2018).

 

Soubor HOP-HOP je dlouhodobě spojený s prací Ireny Konývkové. V roce 2014 posílil tvorbu souboru její absolvent Ondřej Šulc. S touto skupinou žáků (a hlavně žákyň) tvoří společně od svého příchodu. V jeho režii zpracovali loutkovou inscenaci Poťouchové (2015), EMA (2017), Válku s mloky (2018).

 

HOP-HOP  "Kryšpín zmizel"

DIRECTOR/REGIE: Ondřej Šulc

Theatre group HOP-HOP is bound up with the theatrical work of Irena Konývková. Her gradute Ondřej Šulc stregthen her creational work in 2014. He is working with this particular group  from the beginning. Under his direction they have made production Žalobníček (2016) a Kryšpín zmizel (2018)

 

Soubor HOP-HOP je dlouhodobě spojený s prací Ireny Konývkové. V roce 2014 posílil tvorbu souboru její absolvent Ondřej Šulc. S touto skupinou žáků tvoří společně od svého příchodu. V jeho režii zpracovali inscenaci Žalobníček (2016) a Kryšpín zmizel (2018)

 

OFF PROGRAM

 CZECH REPUBLIC/ČESKÁ REPUBLIKA - Brno

ADaV DF JAMU "Takové domácí divadlo" 

Lucie Hejlová, Petr Theodor Pidrman pod vedením Jonáše Konývky

Inscenace vznikla jako bakalářský absolventský projekt v Ateliéru divadla a výchovy JAMU v Brně.


Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 1.12.2021