Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty

PROGRAM

Středa 1. 5.

 

15.00   Zahájení/Opening ceremony   Divadelní sál/Theater

 

Divadelní sál/Theater

17.00   HOP-HOP Ostrov ČESKÁ REPUBLIKA                                             „Kryšpín zmizel“/"Kryšpín disappeared"    

 

Director/Režisér: Ondřej Šulc

Kryšpín doesn't have parents. He's got just a grandma. He also doesn't hear anything. But he's got a hearing aid. He doesn't have any frineds at school and he does have problems there. And it all happens just because all those things he's got and hasn't got in his life.

Kryšpín nemá rodiče. Má jen babičku. Krom toho nemá ani sluch. Má naslouchátka. Nemá kamarády a má problémy ve škole, kvůli všemu tomu co má a nemá.

 

 

Divadelní sál/Theater

19.00   HOP-HOP Ostrov ČESKÁ REPUBLIKA

            „Běž, chlapče, běž“/"Run Boy Run"    

Director/Režisér: Irena Konývková

The true story of a boy, who just escaped from the Jewish ghetto during the Second World War. The boy finds help on his journey, betrayal, he needs to renounce his faith to save himself. Is the question ‘What do I believe in?‘ important for us, when we need to fit in a society? Does religion unite or devide us? Are we capable of helping a person in need, who doesn’t belong to us? Or do we just feel sorry for him? Or not even that? We have tried to answer these questions through the life story of Yoram Fridman.

Skutečný příběh chlapce, který utíká z židovského ghetta za druhé světové války. Na své pouti potkává jak pomoc, tak také zradu, pro svoji záchranu se zříká i svého vyznání. Je pro přijetí člověka do jakéhokoliv společenství tak důležité v co, či v koho věří? Spojuje nás víra, či rozděluje? Jsme schopni pomoc člověku v nouzi, když zrovna nepatří mezi nás? Nebo ho možná jen politujeme? Anebo ani to ne?! Na tyto otázky jsme se snažili najít odpovědi prostřednictvím životního příběhu Yorama Fridmana.

 

Čtvrtek 2. 5.

Divadelní sál/Theater

09.00   DDS DRIM Nitra SLOVENSKO „Vlna.sk“/"Wave.sk"                                   

 

Director/Režisér: Marica Šišková

 

The production Wave.sk is the fictitious reconstruction of events that occurred in the one classroom of a real grammar school in Munich in 1930. The spectator catches the classmates in a critical situation, when they are all trapped in the gymnasium and are interrogated, one after another, because of the tragedy they caused. We witness the search for the party at fault, biting accusations and the desperate realisation of one’s own failure and the underestimation of game suggested by teacher.

Inscenace Vlna.sk je fiktivní rekonstrukcí událostí, které se udály v jedné ze tříd skutečného gymnázia v Mnichově roku 1930. Divák pozoruje spolužáky v kritické situaci, když jsou všichni na gymnáziu uvězněni a jeden po druhým vyslýcháni kvůli tragédii, kterou způsobili. Jsme svědky skupinového hledání viníka, kousavá obvinění a zoufalé uvědomění chyby jednotlivce ve skupině a nakonec i podcenění hry vnuknuté učitelem.

MINIDIVadélko-OFF PROGRAM 

10.00/11.OO   ADaV DF JAMU Brno ČESKÁ REPUBLIKA                                                              „Takové domácí divadlo“                                            

 

Lucie Hejlová, Petr Theodor Pidrman pod pedagogickým vedením Jonáše Konývky

Tatínek je známý smolař. Když má maminka narozeniny, tak dokonce zapomene na narozeninový dárek. Nakonec musí doma vyrobit malé divadélko a vymyslet mamince zbrusu novou pohádku s princeznou, drakem a neohroženým hrdinou. Maminka zase tatínka s dětmi naučí mimo jiné i to, jak se v divadle správně chovat.

 

Divadelní sál/Theater

13.00   YORAM LOEWENSTEIN ACTING STUDIO Tel-Aviv IZRAEL                                   „Virtuální realita“/"Virtual Reality"                                                                 

 

Director/Režisér: Alon Lior & Daniel Moreshet

Something about the performance: Adi, rejected boy with communication problems, enters into a virtually world that makes him feel connected. a relationship develops between Adi and the prom queen and he is falling in love with her. As a result he suffers nonstop attacks from her boyfriend who's willing to do anything to get her back. In his 16th birthday Adi gets a present, a mobile device. He didn't imagine where he will be lead just from wondering around with his mobile. A play about love, jealousy and lack of communication in communicative world.

Anotace k inscenaci: Adi, odmítaný kluk s komunikačními problémy, vstoupí do virtuálního světa, který mu dá pocit zapojení. Tvoří se vztah mezi Adim a královnou plesu, zamilují se do sebe. Důsledkem však je, že musí čelit nonstop útokům jejího přítele, který je ochoten udělat cokoli, aby ji dostal zpět. Adi dostane k 16. narozeninám dárek – mobil. Ani netuší, kam ho zavede prosté poflakování se se svým mobilem. Inscenace o lásce, žárlivosti a nedostatku komunikace v komunikačním světě.

 

Divadelní sál/Theater

15.30   HOP-HOP Ostrov ČESKÁ REPUBLIKA

             „Válka s mloky“/"War with the Newts"        

 

Director/Režisér: Ondřej Šulc

Performance based on Karels Čapek's science fiction novel War with the Newts works with the topic of power. When a human has power, is he able to act humanly? Or the true meaning of "humanly" is not to have power over anybody? Can a human wins the authority without being the master of living things? Can people live without dividing population between masters and slaves?

Inscenace založená na sci-fi románu Karla Čapka Válka s mloky, pracuje s tématem moci. Je člověk, který má moc schopný chovat se lidsky? Nebo je lidské nemít moc nad nikým? Může si člověk zachovat svou autoritu aniž by se považoval za pána tvorstva? Dokáží vůbec lidé žít bez rozdělení světa na pány a otroky?

 

Divadelní sál/Theater

18.00   GLEAM GROUPE Skikda ALŽÍRSKO „Bolestný křik“/"Scream of Pain"

Director/Režisér: Zakaria Taguig

 

Scream of Pain is a show made in metatheatre, and the closely related term meta-drama, describes the aspects of a play that draw attention to its nature as drama or theatre, or to the circumstances of its performance. The play Scream of Pain is about a civilizational conflict, it shows how does the arrogant civilizations start to controle the people around the world and try to take their own beleifs and their culture by taking their minds, their economy and even their education.

Inscenace Bolestný křik je tvořena jako metadivadlo a má také blízko k termínu meta-dramatu. Tato metoda zobrazuje taková hlediska hry, která přitahují pozornost k původu dramatu a divadla, případně k okolnostem inscenace. Inscenace Bolestný křik je o civilizačním konfliktu, zobrazuje, jak arogantní civilizace začínají kontrolovat lidi po celé zemi a snaží se jim vzít jejich vlastní víru a kulturu tím, že jim postupně berou mysl, ekonomiku a dokonce i vzdělání.

 

              

 

Pátek 3. 5.

 

Divadelní sál/Theater

09.00   FLUTLICHT Potsdam NĚMECKO „Golem“/"Golem" 

                                     

Director/Režisér: Nikki Bernstein

The Golem, immortalized in the silent films of Paul Wegener, has impressed the group Flutlicht with the question: What is a golem? Where does he come from, what is he made for? Does he have his own will or even feelings? The Golem performance begins in the Jewish literature and mysticism of the Middle Ages. Using various means, from masks, puppets, projections, sound and light collages and live music the theater group has added some twists to the story without losing the magic of the originals.

Postava golema, jež se stala nesmrtelnou v němých filmech Paula Wegenera, zaujala skupinu Flutlicht s otázkou: Co je to golem? Odkud pochází a z  čeho je vyroben? Má vlastní vůli? Cítí? Inscenace Golem vychází z židovské literatury a mysticismu středověku. Použitím různorodých výrazů – od masek přes loutky, projekce, zvukové a světelné koláže a živou hudbu – přidal soubor navíc několik zápletek k hlavní příběhové linii bez ztráty magičnosti originálu.

 

MINIDIVadélko-OFF PROGRAM

10.00/11.OO   ADaV DF JAMU Brno ČESKÁ REPUBLIKA                                                              „Takové domácí divadlo“   

Lucie Hejlová, Petr Theodor Pidrman pod pedagogickým vedením Jonáše Konývky                                           

Tatínek je známý smolař. Když má maminka narozeniny, tak dokonce zapomene na narozeninový dárek. Nakonec musí doma vyrobit malé divadélko a vymyslet mamince zbrusu novou pohádku s princeznou, drakem a neohroženým hrdinou. Maminka zase tatínka s dětmi naučí mimo jiné i to, jak se v divadle správně chovat.

 

 

Divadelní sál/Theater

12.30   SAULA Plunge LITVA „Láska, jazz a ďábel“/"Love, Jazz and Devil"            

 

Director/Režisér: Romas Matulis a Sigita Matuliene

In the performance teenagers' raging is controversy with the world which they run away from and from which they try to isolate themselves. Humanness and bestiality battle starts to heat in this whirlpool of passion like the fateful dance of death. This boiler becomes the collapse of personalities and the drama of huge pain. Performance invites everyone to talk about goodness, abnormality and insanity reasons, about eternal goodness and evilness dispute in modern society, despair, cruelty, and love.

Inscenace představuje kontroverzi náctiletých buřičů, kteří od problémového světa utíkají a snaží se od něj izolovat. Bitva lidskosti a bestiality začíná vřít v tomto víru vášně jako jakýsi osudový tanec smrti. Tento kotel se stane lidským kolapsem a dramatem obrovské bolesti. Inscenace zve všechny k diskusi o laskavosti, abnormálních a šílených důvodech, sporu věčného dobra a zla v moderní společnosti, zoufalosti, krutosti a lásky.

Kinokavárna

15.00/17.00   PIONIRSKI DOM – CENTRUM FOR YOUTH CULTURE Ljubljana                           SLOVINSKO „kONec?“/"tHE end?"                                                          

 

Director/Režisér: Jan Gašič , Staša Prah, Bjanka Kršmanc

Violence is present in all media, and all those dead people are not only far away from us; they are also close to us, they are everywhere. All these conflicts between individuals, societies, nations, languages, all this war for a better tomorrow, who will have more, who will be better, and who will record in history as better, better and better.

Násilí je součástí všech médií a všichni ti mrtví lidé nejsou jen daleko od nás; jsou také velmi blízko nás, ale hlavně, jsou všude. Všechny tyto konflikty jsou mezi individualitami, společnostmi, národy, jazyky, všechny tyto války jsou pro lepší zítřky, kdo bude mít víc a kdo bude zapisovat historii jako lepší, lepší a lepší.

 

Divadelní sál/Theater

19.00   ET CETERA… Tbilisi GRUZIE „Dívky“/"Girls"

 

 

Director/Režisér: Mariam Jologua

The play does not have an author, it is based on children and their life experiences, involving problems and feelings concerning them and their generation, with minimal script and dialogues (English), rich with choreography. The scenery is based on the idea of small stories and elements of choreo-drama. Includes vocals.

Předloha inscenace nemá jasného autora. Inscenace je založena na dětech a jejich životních zkušeností, problémů, jež se jich týkají, a pocitů, které znepokojují je a potažmo i jejich generaci. Inscenace pracuje s minimem textu a dialogů (když, tak jsou v angličtině), silně jsou však využité choreografie. Inscenace je založena na myšlence malých příběhů a elementů choreo-dramatu. Pracuje také s hlasem.

                                            

 

Sobota 4. 5.

 

14.00   Průvod městem, ukázky ze seminářů/Parade, workshop shows,

15.00   Propagační stánky zúčastněných zemí/stands of countries                              Dvorana zámku/Castle hall

22.15   Happening a ohňostroj - Mírové náměstí/main square

 


Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 1.12.2021