Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty
https://www.youtube.com/watch?v=cCVtKPZFd0c&feature=youtu.be
 

PROGRAM

Středa 3. 5. 

15.00   Zahájení                                                                            Divadelní sál

17.00   HOP-HOP Ostrov CZ „Ema“                                                  Divadelní sál

Ema bydlí v sirotčinci. Neví, jak se tam dostala, neví, kam se odtamtud poděje, až dospěje. Jen jednou v jedenácti letech smějí dívky během svého pobytu navštívit blízké město. Jen jednou se smějí podívat ven z bezpečí zdí zahrady, která k sirotčinci náleží

Ema lives in the Orphanage. She does not know, neither how she got there, nor where would she go when she grows up. Just once when girls are eleven, they can leave the Orphanage and visit the Town. Just once they are allowed to get out of the safeness and meet the world.

Režie/Director Ondřej Šulc

 

19.00   HOP-HOP Ostrov CZ „Azher“                                                     Divadelní sál 

                     

Azher žije ve společenství, kde je vše dokonale zorganizované, jsou zde vytvářeny pohlavím vyvářené rodinné jednotky, každému je přiděleno povolání, vše je jednotné. O všem rozhoduje rada starších, nikdo nepociťuje bolest, hlad, strach, ale díky pilulkám ani např. lásku či jakékoliv silné emoce. Asher se má stát strážcem vzpomínek předchozích generací. Dozvídá se tak o bolesti, utrpení, ale i právě o lásce, přátelství a začíná jí docházet, že cena bezpečí je hodně vysoká. Ztrácí možnost volby.

Azher lives in perfectly organized society, where people creates gender balanced family units, everyone has assigned workplace, everything is unified. Council of elders decides every matter. Noone can feel pain, hunger, fear, but thanks to special pills love and other strong emotions too. Azher has to become the guardian of previous generation memories. She learns about suffer and pain, but also about love and friendship. She begins to realize the high price of safety. She knows everyone's loosing the choice. Is this a sci-fi?

Režie/Director Irena Konývková

 

Čtvrtek  4. 5.  

09.00   TEATR ANIMACJI LALKI I PRZEDMIOTU Bielsko-Biala PL „Hello mr Andersen“                                                                                                          Divadelní sál

Show na konvenci černého divadla založená na Andersenově pohádkách je doporučována pro diváky od 3 do 103 let. Herci s pomocí loutek a objektů tvoří barvité obrazy pouze viditelné pod UV světlem.

Show at the convention of black theater based on Andersens fairy tales is an option for the viewer from the ahe 3 to 103. Actors using puppets and objects create colorful images only visible under UV light.

Režie/Director Aleksandra Małecka

 

13.00   YORAM LOEWENSTEIN Tel-Aviv Israel „The other side“            Divadelní sál

Jedno ráno Sapir zjistí, že poté, co se znovu pořezala, ztratila její odraz v zrcadle. Raz každé ráno zvrací, jakmile se podívá na sebe do zrcadla, a přeje si, aby zmizel. Společně s dalšími kamarády projdou skrz zrcadlo. První proto, aby našla vlastní odraz, druhá proto, aby našla svůj nový dokonalý odraz. Cesta o objevování a sebepřijetí, cesta také o vyrovnáváním se s temnými částmi našeho vnitra.

One morning, after she cut herself again, Sapir discover that she lost her reflection in the mirror. Raz throw up every morning after she looks at herself in the mirror and wish to disappear. Together with other friends they are going through the mirror. One in order to find her reflection and the other in order to find herself a new perfect reflection. A journey of discovery and self-acceptance, as well as dealing with the dark parts inside us. 

Režie/Director Yair Mossel

 

15.30   BIONDEKBÜHNE Baden A „ESCape“                                           Divadelní sál

Život Penelope je stále horší a horší: Je to čtrnáctiletá dívka, jež byla všemi zrazena. Jejími kamarády a dokonce jejím přítelem. Jako vrchol všeho jí nechtějí věřit ani její rodiče. Musí nastoupit na internátní školu. Ale také tam její přátelé dělají stejné věci, jsou na ni zlí jen po pár týdnech. Od této chvíle chce Penelope už jen utéct. Avšak v noci jejího útěku se začnou dít ještě horší věci a ona zůstane už dočista sama. Nebo nezůstane?

Penelope's life is getting worse and worse: She's 14 years old and got betrayed by all. By her friends and even her boyfriend. On top of that, also her parents don't want to believe her. She has to move to a boarding school. But even there her new friends are doing the same thing, they are solid against her after just a few weeks. From that point on Penelope just wants to run away. But in the night of her escape things get even worse and she's completely on her own. Or isn't she?

Režie/Director Gregor Ruttner & Anna Votrubova

 

17.30   CIVARÁMO Veselí nad Moravou CZ „Tanec starých časů“             Divadelní sál

Tanec starých časů je příběh z knihy Trnová dívka od Jáchyma Topola. Příběhy severoamerických indiánů jsou jím vyprávěny syrově, bez příkras. Vystupuje z nich holé žití… I my jsme se v našem představení pokusili vyprávět stroze a dohola.

The Dance of Ancient Times is a story based on Jáchym Topol's book Trnová dívka. Topol is presenting the indian stories in a raw way without any trappings. You can find in there the plain living... We also tried to tell the story clearly and plainly.

Režie/Director Vítězslava Trávníčková

 

19.30   JUGENDTHEATER Turgi CH „Everybody wants to rule the world“   Divadelní sál

Sedm mladých lidí se připravuje na závěrečné zkoušky. Bojují na všech frontách – mít nejlepší známky, uznání, respekt, mít dobou budoucnost. Směs pohody a deprese, výměn spojenců a rozháraných hormonů.

Seven young people are preparing for the final exams. They fight at all levels - to top marks, to recognition, to respect, to a future. A mixture of coolness and depression, changing alliances and cross-shooting hormones.

Režie/Director Katrin Janser

 

 Pátek 5. 5.

 9.00   DDS DRIM Nitra SK „Pochovajte ma za lištu“                           Divadelní sál

Sasha Saveliev je sedmiletý chlapec, jenž žije v Moskvě se svými prarodiči. Jeho dům je temný, zatímco venku země rozkvétá socialismem. Jeho soukromý svět je plný zákazů, babiččiného nekonečného hněvu, pichlavých vlněných punčoch, nekonečných zdravotních vyšetření a silného pocitu, že jeho svět skončí s jeho šestnáctými narozeninami.

Sasha Saveliev is seven years old and lives in Moscow with his grandparents. His home is dark, while the country around it blossoms in joyful socialism. His private world is full of restrictions, grandma's eternal anger, prickly woolen stockings, never-ending medical checkups and a strong feeling that the world is going to end with his sixteenth birthday. 

Režie/Director Marica Šišková

 

12.30   CENTRAL YOUTH THEATRE Wolverhampton GB „On the Run“       Divadelní sál

Každý den je něco nového, před čím bychom chtěli uniknout. Ale co když se rozhodneme, že nebudeme utíkat?

Everyday there's something new that we wish to escape from. But what happens if we don't? 

Regie/Director Annie Fletcher-Hall

 

15.00   NEONGRÜN TPZ Brixen IT „Die Zähmung der Widerspenstigen“   Stará radnice

17.00   NEONGRÜN TPZ Brixen IT „Die Zähmung der Widerspenstigen“   Stará radnice

Příběh o Grumiovi a Biance. Grumio si může vyrazit s Biancou pouze v případě, že sestra Kate bude mít také rande. To však není lehké, protože sestra nesnáší kluky. Grumio zaplatí Petruchiovi, aby Kate pozval ven. Povede se to Petruchiovi? A bude na konci happy-end? Divadelní skupina se snaží změnit příběh z od anti-ženy na normální hru. Povede se jim to?

A story about Grumio and Bianca. Grumio can only go out with Bianca, if the sister Kate has a date too. Not easy because the sister hates boys. Grumio pays Petruchio to go out with Kate. Does Petruchio reach the goal? And will there be a happy end? The theatre group tries to switch this story from a anti-woman to a normal play. Will they succede? 

Regie/Director Tomas Troi

 

19.00   HOP-HOP Ostrov CZ „Útěk“                                                       Divadelní sál

Příběh Saši Tichého a  Fangia, chlapců velmi rozdílných povah a rozdílného zázemí, které náhoda, zvláštní životní situace a také trochu strach a pocit osamění svedou dohromady. 

Sasha is trying to smoke cigarettes in and old hut with his friend. Next day, he finds out, that the hut burned out. Sasha is the suspect of this damage, so he runs away in fear. He meets one older boy, who is also on the run, but on the run from the correctional facility for juveniles. Their lives get connected. The performance is about the story of small frightened Sasha and hard-bitten Fangio. Will they find their path? You will find out in the performance The Escape.

Režie/Director Irena Konývková

 

Sobota 6. 5.

09.00   NA POSLEDNÍ CHVÍLI Ostrov CZ „Jelizaveta Bam“                    Divadelní sál

Ivan Ivanovič a Petr Nikolajevič jdou zatknout Jelizavetu Bam. Děj se odehrává v Rusku.

Ivan Ivanovič and Petr Nikolajevič are going to arrest Jelizaveta Bam. The story takes place in Russia.

Režie/Director Lucie Veličková

 

14.00   Průvod městem, ukázky ze seminářů

15.00   Propagační stánky zúčastněných zemí                                  Dvorana zámku

18.00   SMILE-GROUP Ontario Kanada „Bubble show“                       Divadelní sál

Naše nová poutavá Bubble Show je čtyřicetiminutovým interaktivním představením naplněným fascinující bublinovou magií, žonglovacími elementy, skvělou hudbou a barevnými světelnými efekty! Obsahuje Bublinovou show, Show gigantických loutek, Efektovou show a různorodé bublinové triky různorodých tvarů a velikostí, bubliny v bublinách, bublinové koule, bublinové sopky, ohnivé bubliny, kolotoč bublin, housenkové bubliny, gigantické bubliny a ještě mnohem více! Show je vizuálně atraktivní a interaktivní.

Our new exciting Bubble Show is a 40 minute interactive performance filled with fascinating bubble magic, juggling elements, cool music and colorful light effects! It includes Bubble Show, Giant Dolls Show, Effect Show and a variety of bubble tricks of different shapes and sizes, bubbles in bubbles, sphere bubbles, volcano bubbles, fire bubbles, carousel bubbles, caterpillar bubbles, giant bubbles and much more!!The show is visually attractive and interactive. 

Režie/Director Sasha Sinay

 

22.15   Happening a ohňostroj                                                       Mírové náměstí

 

VSTUPENKY NA JEDNOTLIVÁ PŘEDSTAVENÍ KČ 50,- , NEBO PERMANENTKU NA VŠECH 13 PŘEDSTAVENÍ VE VÝŠI KČ 200,- JE MOŽNÉ KOUPIT V PŘEDPRODEJI V INFOCENTRU DOMU KULTURY.


Anna Votrubová Annie Fletcher-Hall Irena Konývková Vítězslava Trávníčková Gregor Ruttner Aleksandra Malecka Katrin Janser Lucie Veličková Marica Šišková Ondřej Šulc Sasha Sinay Yair Mossel Tomas Troi

Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 1.7.2022